PETRING CHAT

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które są potrzebne do jego prawidłowego działania. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeśli nie chcesz aby nasz serwis zapisywał pliki cookies na Twoim urządzeniu - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

z dnia 18-12-2023 v.5

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, zwane dalej OWSD, regulują zasady prowadzenia sprzedaży oraz realizacji zamówień. Przyjęcie OWSD przez Kupującego przy złożeniu pierwszego zamówienia uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień, dostaw i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści. OWSD stanowią integralną część każdego zamówienia, przy czym Sprzedający udostępnia aktualną treść OWSD Kupującemu także w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego, jak również w postaci elektronicznej na swojej stronie internetowej www.petring.com.pl

SPIS TREŚCI:

I. DEFINICJE
II. DANE TELEADRESOWE

III. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

IV. MATERIAŁY INFORMACYJNE

V. TRYB ZAWARCIA UMOWY

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

A) DOKUMENT SPRZEDAŻY

B) PŁATNOŚCI

C) ZMIANY CEN

D) DODATKOWE KOSZTY

VII. UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO. KARY UMOWNE

A) ODBIÓR TOWARU

B) ZAPŁATA NALEŻNOŚCI

VIII. PAKOWANIE, WARUNKI PRZECHOWYWANIA ORAZ TERMIN PRZYDATNOŚCI TOWARU

IX. ANULOWANIE ORAZ ZMIANA ZAMÓWIENIA

X. PRAWO WŁASNOŚCI

XI. FORMY I OPRZYRZĄDOWANIE

XII. REKLAMACJA

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

XIV. TRANSPORT I LOGISTYKA

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. DEFINICJE

Sprzedający– PetRing Sp. z.o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, kod 66-015, przy ul. Przylep - Ogrodniczej 5, Polska, nr NIP 779-243-62-24, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000586288, kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 zł, reprezentowany przez:

Christiana Thery – Prezesa Zarządu

Kamila Wasilewskiego - Członka Zarządu

Kupujący– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będące drugą stroną umowy sprzedaży.

Kupujący pozostający ze Sprzedającym w stałych stosunkach handlowych - status Kupującego, jaki nabywa na wniosek po uprzednim zrealizowaniu 3 umów sprzedaży ze Sprzedającym, posiadający uprawnienie do dokonywania zakupu z odroczonym terminem płatności.

Strony– Sprzedający i Kupujący.

Towar– przedmioty oferowane przez Sprzedającego a także będące przedmiotem transakcji handlowej pomiędzy Stronami.

Zamówienie– skierowana do Sprzedającego przez Kupującego oferta dotycząca nabycia towarów na zasadach
i w formie wskazanej w niniejszym OWSD.

Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – oświadczenie Sprzedającego zawierające odpowiedź na zamówienie, definiujące ostateczne warunki handlowe transakcji.

Umowa– umowa sprzedaży towarów i/lub świadczenia usług zawierana między Sprzedającym a Kupującym, przy czym szczególne warunki handlowe definiowane będą każdorazowo w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, zaś niniejsze postanowienia OWSD są wiążące w dalszej kolejności;

Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona dotknięta działaniem siły wyższej nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego, a którymi są w szczególności: warunki atmosferyczne, problemy na drodze, czy problemy z maszyną produkcyjną. (zdarzenia związane z działaniami sił przyrody - np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie, związane z niecodziennymi zrachowaniami zbiorowości - zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne lub z działaniem władzy państwowej - zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, ale też np. wywłaszczenie.)

Opakowanie– forma zabezpieczenia towaru, która w zależności od zamówienia przybiera postać palety, przekładki, kartonu, płachetki, narożnika, folii stretch, worka foliowego, kosza metalowego, oktabiny, skrzyń.

 1. DANE TELEADRESOWE

PetRing sp. z o.o.

Ul. Przylep – Ogrodnicza 5

66-015 Zielona Góra, Polska

tel.: +48 68 321 33 14

fax: +48 68 321 34 61

http://petring.com.pl/pl/

kontakt@petring.com.pl

contact@petring.com.pl

invoices@petring.com.pl

 1. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY.
    1. Relacje handlowe między stronami kształtowane są wyłącznie na podstawie niniejszych OWSD oraz dokumentów wskazanych w ich treści.
    2. Dla celów interpretacji zawartej między Stronami umowy, Strony ustalają hierarchię dokumentów, składających się na łączący je stosunek zobowiązaniowy, w ten sposób, że pierwszeństwo mają ustalenia zawarte w indywidualnym Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedającego, a następnie warunki określone w niniejszym OWSD.
    3. OWSD stosuje się do wszelkich umów, których przedmiotem jest skuteczne nabycie Towaru zamówionego przez Kupującego, w tym również do wszelkich czynności poprzedzających zawarcie takich umów i/lub świadczenia usług.
    4. OWSD obowiązują przez cały okres trwania umowy dostawy, w tym również do wszelkich czynności poprzedzających zawarcie takich umów i/lub świadczenia usług.
    5. Jeżeli zamówienie Kupującego zawiera zapis niezgodny lub wykluczający którekolwiek z postanowień OWSD, zapis ten jest nieważny, w tym wypadku należy w miejsce tego zapisu stosować najbardziej zbliżony zapis regulacji zawartej w OWSD.
    6. W przypadku konieczności zastosowania wzorca umowy Kupującego do poszczególnego Zamówienia, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile Sprzedający wyrazi na nie zgodę oraz w przypadku, gdy nie są sprzeczne z niniejszymi OWSD.
 1. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Etykiety na towarach oraz materiały promocyjno-reklamowe (zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej) nie stanowią oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych oraz nie przedstawiają specyfikacji technicznej Towarów i bieżących stanów magazynowych.

 1. TRYB ZAWARCIA UMOWY
    1. Oferta kierowana do Kupującego sporządzana jest na podstawie i z poniższymi zapisami OWSD.
    2. O ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej, oferta cenowa, co do zasady, ważna jest przez okres 30 dni od daty jej skutecznego złożenia Kupującemu przez Sprzedającego.
    3. Proponowana przez Sprzedającego oferta cenowa nie zawiera kosztów transportu (warunki EX Works Przylep – Zielona Góra) a także żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty zostaną naliczone dodatkowo.
    4. Tryb zawarcia umowy polega na złożeniu przez Kupującego pisemnego Zamówienia a następnie jego potwierdzenia przez Sprzedającego w formie pisemnego Potwierdzenia zamówienia.
    5. Kupujący składa Zamówienie za pośrednictwem:
 1. korespondencji elektronicznej,
 2. faksu,
 3. bezpośrednio do rąk przedstawicieli Sprzedającego.
    1. Złożenie Zamówienia oznacza, że Kupujący przyjął do wiadomości i akceptuje warunki OWSD.
    2. Zamówienie składane przez Kupującego składa się z następujących elementów:
 1. symbol zamawianego produktu,
 2. kolor,
 3. ilość,
 4. sposób odbioru towaru (w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem firmy transportowej)
 5. pełne dane Kupującego (adres siedziby, adres dostawy, pełna nazwa firmy zgodna z wpisem do KRS lub CEiDG, dane do korespondencji, w tym faks, e-mail).
 6. kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej.
    1. W razie zmiany danych Kupującego, tj. nazwy firmy, adresu, danych wspólników oraz osób reprezentujących firmę
     i posiadających uprawnienia do składania oświadczeń względem firmy, Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego, nie później niż w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, powiadomienia o tym Sprzedającego
     w sposób przewidziany dla składania zamówienia.
    2. Obowiązek wynikający z treści pkt. V ppkt. 8 lit. f OWSD, nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedającym w stałych stosunkach handlowych.
    3. 10.Zamówienie złożone przez Kupującego nie jest wiążące dla Sprzedającego, zaś w przypadku braku odpowiedzi Sprzedającego na złożone Zamówienie wykluczona jest możliwość milczącego przyjęcia zamówienia.
    4. Oświadczenie Sprzedającego zawierające Przyjęcie Zamówienia przesyłane jest Kupującemu w formie przewidzianej w pkt. V ppkt 5 lit. a-c OWSD, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo złożonego Zamówienia oraz wpłaty zaliczki przez Kupującego.
    5. 12.Przez prawidłowe złożenie Zamówienia rozumie się Zamówienie uzupełnione o wszelkie informacje oraz dokumenty, w szczególności wskazane w pkt. V ppkt. 13, o które w toku zawierania umowy poprosi Sprzedający.
    6. 13.Pisemne Potwierdzenie Zamówienia składa się z następujących elementów:
 1. nazwa, symbol produktu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi;
 2. kolor;
 3. ilość;
 4. cena jednostkowa netto;
 5. termin płatności i sposób płatności;
 6. termin i miejsce odbioru towaru;
 7. sposób odbioru towaru;
 8. sposobu zapakowania;
 9. ilość palet i ich wymiary;
 10. koszt dodatkowego przygotowania wyrobów do wysyłki oraz cenę opakowania
 11. koszt transportu w przypadku zlecenia dostarczenia towaru przez Kupującego;
 12. termin realizacji zamówienia, wskazujący na numer tygodnia w roku kalendarzowym.
    1. 14.Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia, w tym również zawierające dane odmienne od zawartych we wcześniejszym Zamówieniu Kupującego, Sprzedający uważać będzie za wiążące dla niego, w tym zaakceptowane przez Kupującego, jeśli w terminie do 3 dni roboczych od ich wysłania Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń co do jego treści.
    2. 15.Termin realizacji zamówienia wynika z treści Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
    3. 16.W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas usunięcia przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowym terminie realizacji zamówienia.
    4. 17.Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Kupującemu nie przysługują wówczas żadne roszczenia odszkodowawcze.
    5. 18.Zamówienia realizowane są w ilościach stanowiących wielokrotność opakowań.
    6. 19.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny, jednocześnie wyłączone są jakiekolwiek roszczenia Kupującego z tego tytułu.
    7. 20.Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary Kupującemu za anulowanie zamówienia, w zależności od potwierdzonego terminu zamówienia, tj. im bliżej realizacji zamówienia tym wyższa kara za jego anulowanie:

Do tygodnia przed datą realizacji = 30% wartości zamówienia netto,

1-2 tygodni przed datą realizacji = 25% wartości zamówienia netto,

2-3 tygodni przed datą realizacji = 20% wartości zamówienia netto,

3-4 tygodni przed datą realizacji = 15% wartości zamówienia netto,

4-8 tygodni przed datą realizacji = 10% wartości zamówienia netto,

8-12 tygodni przed datą realizacji = 5% wartości zamówienia netto,

Powyżej 12 tygodni przed datą realizacji = 1% wartości zamówienia netto,

Dotyczy to zamówień jeszcze nie wyprodukowanych.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

A) DOKUMENT SPRZEDAŻY

    1. Każda sprzedaż dokumentowana jest Fakturą VAT.
    2. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Kupującego.
    3. Kupujący zapłaci za towar i/lub usługę, cenę wskazaną na fakturze VAT.
    4. Kupujący ponosi koszty wszelkich podatków, ceł i innych opłat, które zobowiązany jest zapłacić przy odbiorze dostawy, chyba że Sprzedający zobowiązał się na piśmie do przejęcia na siebie takich kosztów.
    5. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, koszt palet lub dodatkowego opakowania ujęty jest na fakturze.
    6. W przypadku dostaw preform, kosze metalowe, w których dostarczane są produkty pozostają własnością Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do ich zwrotu na swój koszt w terminie maksymalnym 30dni od daty odbioru zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedający wystawi fakturę na równowartość zakupu nowego kosza tj. 200 euro/szt. W takim wypadku kupujący będzie mógł zwrócić kosze wyłącznie na zasadzie odsprzedaży po cenie rynkowej koszy używanych tj. 150 euro/szt.
    7. Wszelkie koszty transportu pokrywa Kupujący.

B) PŁATNOŚCI

    1. Po złożeniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty faktury pro formy, wystawionej przez Sprzedającego.
    2. Datą wykonania świadczeń pieniężnych Kupującego jest data uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
    3. W przypadku przedpłaty, datą rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest data wpływu przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.
    4. W przypadku odmowy zapłaty przedpłaty przez Kupującego, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy oraz domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym również szkody
     z tytułu utraconych korzyści.
    5. Po zrealizowaniu trzech zamówień, Kupujący może wnioskować o odroczenie terminu płatności dla składanych przez siebie zamówień, po uprzednim dostarczeniu dokumentów finansowych, które wskaże Sprzedający (np. bilans zysków i strat za bieżący okres i/lub poprzedni rok lub sprawozdanie, opinię bankową itp.). Po otrzymaniu statusu Kupującego pozostającego ze Sprzedającym w stałych stosunkach handlowych, zostaje on zwolniony z obowiązku uiszczania zaliczek przy składaniu zamówienia.
    6. Składając zamówienie, Kupujący, potwierdza swoją zdolność płatniczą oraz kredytową.
    7. Wpłaty dokonywane przez Kupującego Sprzedający zaliczyć może na poczet faktur najwcześniej wymagalnych.
    8. Jeśli stawki cen określone zostały w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze stanowi równowartość polskich złotych danej stawki walutowej wg kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
    9. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, przyjmuje się, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według obowiązujących w danym czasie stawek (w szczególności VAT).

C) ZMIANY CEN

W sytuacji, gdy, po uzgodnieniu cen lub złożeniu zamówienia, wystąpią następujące zmiany, w postaci:

- zwiększenia kosztów produkcji, m.in. surowca (wzrost o więcej niż 5 % według indeksacji Platts), energii, - wydłużenia czasu cyklu produkcji,

- zmniejszenia wydajności formy lub maszyny,

- wprowadzenia lub zmiany wysokości jakiejkolwiek opłaty importowej lub innej związanej
z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatku lub jakiegokolwiek innego obciążenia publicznoprawnego,
- zmiany kursu walut,

Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego skorygowania ceny zawartej w ofercie lub w zawartej pomiędzy stronami umowy, odpowiednio do zaistniałej zmiany, nawet jeśli możliwość ta nie została uwzględniona

w umowie pomiędzy Stronami.

D) DODATKOWE KOSZTY

 1. Próby kolorystyczne, materiałowe oraz asortymentu, którego Sprzedający nie posiada na magazynie, wykonywane na rzecz Kupującego, są odpłatne. Koszt próby ustalany jest każdorazowo na zapytanie Kupującego. W przypadku gdy Kupujący zdecyduje się na zakup danego produktu Sprzedający naliczy rabat do wysokości kosztów poniesionych na ww. próbę. W sytuacji zlecenia kilku prób, rabat udzielany jest na tę próbę, której produkt finalny stanowi przedmiot zamówienia.
 2. Zgodność koloru i jego akceptacja wykonywana jest na podstawie koloru gwintu danego opakowania.
 1. UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO. KARY UMOWNE.

A) ODBIÓR TOWARU

    1. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, odbioru towaru w ustalonym terminie, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny oraz innych opłat wskazanych na fakturze VAT, w tym m.in. wszelkich opłat publicznoprawnych oraz transportu, magazynowania i opakowania, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
    2. Nieodebranie towaru po upływie 3 dni od umówionego terminu odbioru powoduje dodatkowo naliczenie opłat za magazynowanie w przedsiębiorstwie Sprzedającego w wysokości 2,50 EUR za każdą paletę za każdy rozpoczęty dzień.

B) ZAPŁATA NALEŻNOŚCI

 1. W przypadku, gdy płatność wynikająca z faktury, nie zostanie zrealizowana w terminie, a także po upływie terminu na udzielenie określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności, Sprzedający ma prawo do:
 1. odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań.
 2. zmagazynowania Towaru w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego,
 3. wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu zapłaty zaległych płatności, czego konsekwencją jest odpowiednie wydłużenie terminu realizacji dostawy lub wykonania świadczenia,
 4. jednostronnego nadania rygoru natychmiastowej wymagalności wszelkim należnościom wynikającym
  z wystawionych Kupującemu faktur VAT,
 5. naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości aktualnej stopy odsetek ustawowych za opóźnienie
  w płatności, wystawienia i wysłania do Kupującego noty odsetkowej,
 6. nałożenia kary umownej w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) ceny brutto wynikającej z faktury VAT.

Zastosowanie jednego z ww. uprawnień nie wyłącza zastosowania pozostałych wyżej wymienionych.

Do chwili zapłaty całej kwoty ceny za zakupiony towar, towar ten stanowi wyłączną własność Sprzedawcy.

 1. W przypadku gdy prowadzona jest przeciwko Kupującemu egzekucja sądowa, postępowanie upadłościowe lub Sprzedający ma wątpliwości co do zdolności płatniczych Kupującego, Sprzedający ma prawo do:
 1. natychmiastowego żądania zapłaty wszystkich należności niezależnie od ich terminów płatności;
 2. wstrzymania wszystkich dostaw nierealizowanych i wstrzymania realizacji dalszych dostaw do czasu uzyskania przedpłaty za całość zamówionego/zakupionego towaru/usługi.
 1. VIII. ZAPAKOWANIE, WARUNKI PRZECHOWYWANIA ORAZ TERMIN PRZYDATNOŚCI TOWARU
    1. Przed użyciem opakowań do produkcji zaleca się przeprowadzić proces mycia / dezynfekcji opakowań zgodnie
     z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej. Wynika to z zagrożeń bezpieczeństwa opakowań w trakcie procesu transportu i przygotowania do produkcji. Klient decydując o użyciu opakowań bez przeprowadzenia wcześniejszego mycia / dezynfekcji opakowań ponosi odpowiedzialność za potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa dla produktów. Firma PetRing Sp. z.o.o. nie odpowiada za powstałe niezgodności spowodowane niestosowaniem się do zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.
    2. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, standardowy sposób pakowania przewiduje ułożenie Towaru na kartonowych przekładkach (zwanych też tackami), na odpłatnych paletach, całość owinięta folią stretch. W ramach osobnych ustaleń i za dopłatą możliwe jest inne pakowanie Towaru: np. dodatkowe zabezpieczenie palet narożnikami tekturowymi; pakowanie w pudła kartonowe luzem lub układane itp. Za dopłatą istnieje możliwość zmiany sposobu pakowania preform na kartonowe pudła zwane oktabinami.
    3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podjęcia jednostronnej decyzji o konieczności dodatkowego zabezpieczenia towaru i odpowiednimi kosztami obciążyć Kupującego.
    4. Towar powinien być przechowywany w następujących warunkach:

- w miejscu zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem oraz czynnikami zewnętrznymi,

- w miejscu suchym, przewiewnym, z wyeliminowanym dostępem promieni słonecznych o temperaturze powyżej 0°C i poniżej 35°C.

    1. Termin przydatności towaru wynosi 5 lat pod warunkiem przechowywania zgodnie z w/w warunkami.
    2. Przechowywanie towaru w warunkach sprzecznych z wymienionymi w pkt. VIII ppkt 3 OWSD powoduje utratę prawa do reklamacji Towaru.
 1. ANULOWANIE ORAZ ZMIANA ZAMÓWIENIA
    1. Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Kupującego wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
    2. Wniosek Kupującego przerywa bieg terminu realizacji zamówienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany zamówienia, termin dla dostarczenia towaru biegnie dalej od momentu pisemnego potwierdzenia zmiany zamówienia przez Sprzedającego.
 1. PRAWO WŁASNOŚCI
    1. Wszystkie projekty, rysunki, modele, ryciny, zdjęcia itp. pozostają własnością Sprzedającego.
    2. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia na własny koszt czy wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, eksport, import bądź jakakolwiek inna forma korzystania z produktów dostarczonych przez Sprzedającego, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
    3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, a w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej lub odpowiedzialności w ramach rękojmi za wady prawne dostarczonych towarów w przypadku, gdy okaże się, że wykorzystywanie towarów dostarczonych Kupującemu przez Sprzedającego skutkuje naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich.
    4. W przypadku skierowania przeciwko Sprzedającemu roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, w związku z wykonaniem umowy sprzedaży zawartej z Kupującym, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w majątku Sprzedającego, w związku z roszczeniami skierowanymi przeciwko Sprzedającemu przez osoby trzecie, w tym w szczególności kwot uiszczonych jako odszkodowanie lub z tytułu zwrotu bezprawnie uzyskanych korzyści oraz wszelkich innych kosztów, w tym kosztów procesu tj. kosztów sądowych oraz wynagrodzenia pełnomocnika, a także kosztów postępowania egzekucyjnego.
 1. FORMY I OPRZYRZĄDOWANIE
    1. Formy oraz oprzyrządowanie stanowią własność Sprzedającego. Dopuszcza się możliwość przeniesienia na Kupującego własności form lub oprzyrządowania, wykorzystywanego przy produkcji opakowań przez Sprzedającego, po uregulowaniu przez Kupującego całości należności za formy lub oprzyrządowanie,

z wyłączeniem wkładek oraz płyt, stanowiących własność Sprzedającego i niepodlegających sprzedaży.

    1. Formy, za które należność nie została uregulowana w pełnej wysokości, pozostają własnością Sprzedającego.
    2. Warunki zapłaty za formy strony ustalą indywidualnie.
 1. REKLAMACJE
    1. Procedura Reklamacji uregulowana w niniejszych OWSD stanowi umowną modyfikację odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowanej przez przepisy Kodeksu Cywilnego i jest jedynym źródłem uprawnień Kupującego w zakresie reklamacji Towaru. Uprawnienia Klienta oraz odpowiadające im obowiązki uregulowane zostały w sposób wyczerpujący. Strony tym samym wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów.
    2. Wniesienie do sądu lub sądu polubownego pozwu lub wniosku, którego przedmiotem są roszczenia z tytułu wad Towaru, przed datą wyczerpania niniejszej procedury reklamacyjnej, traktowane będzie jako roszczenie przedwczesne.
    3. Kupujący jest uprawniony do zareklamowania Towaru, pod warunkiem, że dokona jego dokładnej kontroli
     w momencie odbioru/dostawy i zawiadomi Sprzedającego o:
 1. wszelkich brakach ilościowych w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru towaru;
 2. wszelkich wadach jakościowych w terminie 90 dni od daty odbioru towaru;
 3. niezgodności towaru z zamówieniem w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru towaru. (rodzaj butelki, kolor, rodzaj gwintu i gramatura).
    1. Zawiadomienie Sprzedającego odbywa się poprzez kontakt z opiekunem handlowym Sprzedawcy,
     oraz przesłanie, w terminie zakreślonym pkt. XII ppkt 3 lit. a-c OWSD, za pośrednictwem poczty e-mail, pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub faxem, poprawnie wypełnionego Formularza Reklamacji otrzymanego od opiekuna.
    2. Do zawiadomienia Kupujący zobowiązany jest dołączyć próbki wadliwych towarów wraz z etykietami.
    3. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
    4. Niedotrzymanie terminów i warunków reklamacji, zawartych w niniejszych OWSD, skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji.
    5. W przypadku dostaw przez Sprzedającego lub przewoźnika, fakt niezgodności ilościowej lub stwierdzenie uszkodzenia towaru musi zostać odnotowany i poświadczony w liście przewozowym oraz podpisany przez kierowcę i osobę przejmującą dostarczone towary a następnie zgłoszony Sprzedającemu najpóźniej w następnym dniu roboczym po odebraniu towaru. W przypadku braku takiego wpisu w liście przewozowym, reklamacje ilościowe oraz jakościowe nie zostaną rozpatrzone.
    6. Termin do rozpatrzenia prawidłowo złożonej reklamacji wynosi 10 dni roboczych, licząc od dnia jej zarejestrowania przez Sprzedającego.
    7. 10.Przez prawidłowe złożenie reklamacji rozumie się reklamację uzupełnioną o wszelkie informacje oraz dokumenty,
     o które zawnioskuje Sprzedający.
    8. Brak odpowiedzi Sprzedającego na reklamację w zakreślonym wyżej terminie nie jest równoznaczne z jej milczącym uznaniem.
    9. 12. W toku reklamacji Kupujący ma obowiązek:
 • udostępnić Sprzedającemu próbki reklamowanego towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz,
 • umożliwić zbadanie zachowania się towaru w trakcie i w miejscu jego przetwarzania,
 • przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki lub warunków, w których towar został użyty.
    1. 13.Na decyzję Opiekuna Handlowego oddalającą lub uwzględniającą reklamację, Kupującemu przysługuje odwołanie do Dyrektora Zarządzającego. Termin na rozpatrzenie odwołania od decyzji Opiekuna Handlowego wynosi 10 dni od jego otrzymania. Brak sprzeciwu ze strony Kupującego w ciągu 3 dni od jej wysłania oznacza przyjęcie decyzji Sprzedającego bez zastrzeżeń.
    2. 14.W przypadku wystąpienia konieczności sprawdzenia faktów związanych z wadą Towaru, w szczególności konieczności poddania Towaru ekspertyzie, konieczności sprawdzenia stanu Towaru, sposobu jego przechowywania lub przetwarzania itp. a także odbycia spotkania z udziałem Kupującego bądź osób trzecich, termin procedury reklamacyjnej może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę przedłużenia procedury reklamacyjnej oraz nowy termin jej zakończenia.
    3. 15.Odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWSD, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. W szczególności, wobec udzielenia Kupującemu powyższej gwarancji nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
    4. 16.Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku umyślnego działania bądź też rażącego zaniedbania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty wtórne, w szczególności za utracone korzyści.
    5. 17.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość Towaru, jeśli użyty został niezgodnie z jego przeznaczeniem, a Kupujący nie przestrzegał zaleceń zamieszczonych na etykiecie.
    6. 18.Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest, na podstawie otrzymanych wzorów, do przeprowadzenia we własnym zakresie testów pod kątem konfekcjonowania produktów do opakowania PET oraz dopasowania zamknięcia i sprawdzenia możliwości etykietowania. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zakup Towaru bez uprzedniego zaakceptowania próbek a Towar nie spełni jego oczekiwań, Kupujący nie ma prawa do jego reklamacji.
    7. 19.Przedmiotem reklamacji nie mogą być butelki barwione, dla których Kupujący nie dostarczył wzorów wybarwienia lub dla których taki wzór wybarwienia nie został wykonany przez Sprzedającego a następnie dostarczony Kupującemu w celu zatwierdzenia.
    8. 20.Ze względu na specyfikę produktu i produkcji dopuszcza się:
 1. dostarczenie zamówienia w ilości powiększonej lub pomniejszonej o maksymalnie 10 % zamówionego towaru
  w skali całego zamówienia i uznaje się je wówczas za zrealizowane zgodnie z zamówieniem. Sprzedający wystawia wówczas fakturę na rzeczywistą ilość dostarczonego Towaru.
 2. dostarczenie zamówienia zawierającego do 0,5% wadliwego towaru.
 3. tolerancję dla dostawy w wysokości pomniejszonej o nie więcej niż 1 % w skali zamówienia i w takim wypadku uznaje się je za prawidłowo zrealizowane.

W pozostałych przypadkach Kupującemu przysługuje reklamacja na zasadach przewidzianych w niniejszych OWSD.

    1. 21.Ze względu na specyfikę produktu i produkcji, dopuszczalne jest pojawienie się drobnych skaz, zarysowań oraz smug na powierzchni butelki, zarówno na opakowaniach bezbarwnych jak i kolorowych. Producent nie ma na nie wpływu, dlatego też wady te nie podlegają reklamacji. Na opakowaniach możliwe jest pojawianie się niewielkich punktów będących wynikiem procesu technologicznego - odpowietrzenia form. Punkty te nie są wadami produktu.
    2. 22.W przypadku produktów z dodatkiem tworzyw pochodzenia Post Consumer Recycled Materials dopuszczone jest odchylenie w barwieniu. Wynika to z tego, że partie materiału bazowego różnią się pomiędzy sobą barwą, co przekłada się na kolor końcowy produktu.
    3. 23.Jeśli w trakcie przetwarzania lub użycia towaru Kupujący dostrzeże wady, zobowiązany jest kolejno do:
 • wstrzymania dalszego wykorzystania towaru,
 • zabezpieczenia wadliwego towaru i przechowywania go do chwili wymiany lub zwrotu w oryginalnych opakowaniach, lub w opakowaniach zapewniających niepogorszone warunki przechowywania, za zgodą Sprzedającego,
 • sprawdzenia opakowań zbiorczych na istnienie wadliwego towaru,
 • w sytuacji, gdy ilość wadliwego towaru w każdym ze sprawdzonych opakowań zbiorczych jest równa lub przekracza 10% Kupujący zobowiązany jest do wstrzymania się od wykorzystywania całego towaru oraz do wszczęcia procesu reklamacji, zgodnie z treścią niniejszych OWSD,
 • w sytuacji, gdy ilość wadliwego towaru w każdym ze sprawdzonych opakowań zbiorczych nie przekracza 10% lub problem nie dotyczy każdego opakowania zbiorczego, Kupujący zobowiązany jest do zużycia pozostałego towaru i wszczęcia procesu reklamacji obejmującej swoim zakresem tylko towar objęty wadą.
    1. 24.Jeżeli zawiadomienie o wadzie zostanie prawidłowo złożone przy zachowaniu terminu w terminie zakreślonym
     w pkt. XII ppkt 3 lit. a-c OWSD, Sprzedający według swojego uznania i wyboru może:
 1. przy wadach nieprzekraczających 10% zamówienia- wyprodukować brakującą ilość przy kolejnym zamówieniu
 2. przy wadach przekraczających 10% zamówienia- wyprodukować brakującą ilość Towaru w możliwie najszybszym terminie, lub zwrócić środki w wysokości odpowiadającej ilości uszkodzonego Towaru (korekta faktury).
    1. 25.Sprzedający rozpatruje reklamację wyłącznie w pierwotnym miejscu dostarczenia towaru, wskazanym
     w zamówieniu. W sytuacji, gdy Towar wysłany został przez Kupującego w inne miejsce, Sprzedający nie ponosi kosztów jego ponownej dostawy do miejsca wskazanego w zamówieniu.
    2. 26.W przypadku reklamacji, Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć i przechowywać wadliwy towar do chwili rozpatrzenia reklamacji bądź wyjaśnienia z przewoźnikiem lub Sprzedającym (w suchym miejscu, nienarażonym na działanie promieni słonecznych i temperaturze 0-35°C).
    3. 27.Zwrot wadliwego Towaru do Sprzedającego możliwy jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego, wyrażoną na piśmie. Jeżeli towary zostaną przez Kupującego zwrócone bez uzyskania uprzedniej zgody, Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zwracanych towarów i ich zwrotnej wysyłki do Kupującego na jego koszt.
    4. 28.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty transportu do siedziby Sprzedającego pokrywa Sprzedający. W przypadku uznania części reklamacji Sprzedający ponosi koszty w wysokości proporcjonalnej do zakresu uznanej reklamacji, pozostała część kosztów transportu obciąża Kupującego.
    5. 29.Na wyraźne żądanie Kupującego, może on zwrócić wadliwy towar, pokrywając przy tym w pełni koszt transportu, po wcześniejszym otrzymaniu zgody ze strony Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty te zostaną Kupującemu zwrócone, według zasad określonych w pkt. XII ppkt 27.
    6. 30.Jeżeli Sprzedający w pełni uzna reklamację, a koszty sprowadzenia towaru przewyższą jego wartość, ma on prawo pozostawić towar do dyspozycji Kupującego, bez dodatkowych opłat. Jednocześnie Kupujący zrzeka się roszczeń
     z tytułu magazynowania i utylizacji pozostawionego towaru.
    7. 31.Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
    8. 32.W przypadku bezzasadnego zgłoszenia reklamacyjnego koszty niezbędne do ustalenia istnienia wady Towaru,
     w tym w szczególności koszt wykonanej ekspertyzy, badań biegłego lub przeprowadzonych przez producenta
     a także koszt transportu Towaru, ponosi Kupujący, na co Sprzedający wystawi fakturę VAT.
 1. XIII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
    1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko za szkody majątkowe wyrządzone umyślnie i tylko do wartości zamówienia.
    2. Jakkolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
    3. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania towarów ponosi w całości Kupujący.
    4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać

w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedającego towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedającego umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.

 1. TRANSPORT I LOGISTYKA
    1. 1.Załadunki w siedzibie Sprzedającego odbywają się codziennie w godzinach 6.00-21.00.
    2. 2.Wjazd na teren zakładu Sprzedającego wymaga zgody magazyniera zmianowego. Pojazdy winny parkować na parkingu przynależącym do Sprzedającego.
    3. 3.Załadunki odbywają się wyłącznie z rampy załadunkowej.
    4. 4.Na placu manewrowym oraz pod rampami załadunkowymi mogą znajdować się maksymalnie 2 pojazdy.
    5. 5.Odbiory własne wymagają awizacji, dokonanej w dniu roboczym, za pośrednictwem poczty e-mail, najpóźniej na 24 h przed planowanym załadunkiem.
    6. 6.Awizacje pisemne przyjmowane są w dni robocze od 8.00 do godziny 15.00 na dzień poprzedzający załadunek.
    7. 7.Awizacja winna zawierać imię i nazwisko kierowcy, numer rejestracyjny pojazdy lub pojazdu i przyczepy/naczepy.
    8. 8.Po otrzymaniu pisemnej awizacji, pracownik Działu Handlu i Marketingu udziela informacji o dostępnych godzinach załadunku.
    9. 9.Pojazd bez wcześniejszej awizacji nie zostanie wpuszczony na teren zakładu.
    10. 10.Po wjeździe na teren zakładu, kierowca zobowiązany jest uzupełnić dane, wymagane przez zlecającego transport a następnie przystąpić do załadunku Towaru, w najbliższym wolnym terminie, z tym zastrzeżeniem, że magazyn otwarty jest w godzinach 6.00-21.00.
    11. 11.Awizację na piśmie składa zamawiający towar – Sprzedający nie akceptuje awizacji dokonanych w formie telefonicznej bądź składanych przez spedycję lub przewoźnika.
    12. 12.Po ustawieniu pojazdu przy rampie załadowczej, magazynier zmianowy ustawia towar (palety/ kosze/ oktabiny/ kartony) na skraju rampy. Obowiązkiem kierowcy jest ustawienie towaru i prawidłowe zabezpieczenie na pojeździe/naczepie/przyczepie. Sprzedający udostępnia wózek paletowy do ustawiania towaru.
    13. 13.Po załadunku, magazynier zmianowy wystawia odpowiednie dokumenty przewozowe. Kierowca potwierdza na dokumentach odbiór powierzonego towaru. Potwierdzenie dokumentów jest jednoznaczne z faktem, iż kierowca nie wnosi zastrzeżeń do zapakowania towaru oraz poświadcza brak uszkodzeń.
    14. 14.Po dokonaniu załadunku, zabezpieczeniu towaru i otrzymaniu dokumentów, kierowca ma obowiązek opuścić teren firmy PetRing w ciągu 10 min. Zabronione jest robienie przestojów, przerw lub napraw pojazdu/naczepy/przyczepy na terenie zakładu.
    15. 15.Po godzinie 21.00 obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren zakładu do godziny 6.00 dnia kolejnego.

W Święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren zakładu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niezależnie od treści niniejszych OWSD, Sprzedający może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów
  i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez Sprzedającego oferty albo już zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen;
  2. zmiany i wycofania poszczególnych produktów;
  3. wprowadzania nowych produktów.
 3. Niniejsze OWSD mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych
  w okresie od dnia 06-06-2022
 4. Niniejsze OWSD, umowy oraz oświadczenia między stronami podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zaś miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd polski właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
 5. Niezależnie od treści zawartych w niniejszych OWSD Sprzedający może dochodzić odszkodowania
  w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.
 6. Postanowienia niniejszych OWSD w żaden sposób nie wyłączają lub nie ograniczają uprawnień i roszczeń Sprzedającego wobec Kupującego, które wynikają z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.
 7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu, chyba że Kupujący jest konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany treści OWSD, bez konieczności informowania Klienta, przy jednoczesnym załączeniu aktualnej treści OWSD do każdego zamówienia oraz udostępnieniu w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego, jak również w postaci elektronicznej na swojej stronie internetowej www.petring.com.pl

*dokument w formie elektronicznej oraz wygenerowany z wersji elektronicznej nie wymaga podpisu.

Data 18-12-2023

Podpis osoby zatwierdzającej: Kamil Wasilewski