1. Niezależnie od treści niniejszych OWSD, Sprzedający może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów  i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez Sprzedającego oferty albo już zawartej pomiędzy stronami umowy.  

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany cen;

b) zmiany i wycofania poszczególnych produktów; 

c) wprowadzania nowych produktów. 

3. Niniejsze OWSD mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych 

w okresie od dnia 13-04-2022.

4. Niniejsze OWSD, umowy oraz oświadczenia między stronami podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zaś miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd polski właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

5. Niezależnie od treści zawartych w niniejszych OWSD Sprzedający może dochodzić odszkodowania 

w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.

6. Postanowienia niniejszych OWSD w żaden sposób nie wyłączają lub nie ograniczają uprawnień i roszczeń Sprzedającego wobec Kupującego, które wynikają z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.

7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu, chyba że Kupujący jest konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany treści OWSD, bez konieczności informowania Klienta, przy jednoczesnym załączeniu aktualnej treści OWSD do każdego zamówienia oraz udostępnieniu w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego, jak również w postaci elektronicznej na swojej stronie internetowej www.petring.com.pl