1. Załadunki w siedzibie Sprzedającego odbywają się codziennie w godzinach 6.00-21.00.

2. Wjazd na teren zakładu Sprzedającego wymaga zgody magazyniera zmianowego. Pojazdy winny parkować na parkingu przynależącym do Sprzedającego.

3. Załadunki odbywają się wyłącznie z rampy załadunkowej.

4. Na placu manewrowym oraz pod rampami załadunkowymi mogą znajdować się maksymalnie 2 pojazdy.

5. Odbiory własne wymagają awizacji, dokonanej w dniu roboczym, za pośrednictwem poczty e-mail, najpóźniej na 24 h przed planowanym załadunkiem.

6. Awizacje pisemne przyjmowane są w dni robocze od 8.00 do godziny 15.00 na dzień poprzedzający załadunek.

7. Awizacja winna zawierać imię i nazwisko kierowcy, numer rejestracyjny pojazdy lub pojazdu i przyczepy/naczepy.

8. Po otrzymaniu pisemnej awizacji, pracownik Działu Handlu i Marketingu udziela informacji o dostępnych godzinach załadunku.

9. Pojazd bez wcześniejszej awizacji nie zostanie wpuszczony na teren zakładu. 

10. Po wjeździe na teren zakładu, kierowca zobowiązany jest uzupełnić dane, wymagane przez zlecającego transport a następnie przystąpić do załadunku Towaru, w najbliższym wolnym terminie, z tym zastrzeżeniem, że magazyn otwarty jest w godzinach 6.00-21.00.

11. Awizację na piśmie składa zamawiający towar – Sprzedający nie akceptuje awizacji dokonanych w formie telefonicznej bądź składanych przez spedycję lub przewoźnika.

12. Po ustawieniu pojazdu przy rampie załadowczej, magazynier zmianowy ustawia towar (palety/ kosze/ oktabiny/ kartony) na skraju rampy. Obowiązkiem kierowcy jest ustawienie towaru i prawidłowe zabezpieczenie na pojeździe/naczepie/przyczepie. Sprzedający udostępnia wózek paletowy do ustawiania towaru.

13. Po załadunku, magazynier zmianowy wystawia odpowiednie dokumenty przewozowe. Kierowca potwierdza na dokumentach odbiór powierzonego towaru. Potwierdzenie dokumentów jest jednoznaczne z faktem, iż kierowca nie wnosi zastrzeżeń do zapakowania towaru oraz poświadcza brak uszkodzeń.

14. Po dokonaniu załadunku, zabezpieczeniu towaru i otrzymaniu dokumentów, kierowca ma obowiązek opuścić teren firmy PetRing w ciągu 10 min. Zabronione jest robienie przestojów, przerw lub napraw pojazdu/naczepy/przyczepy na terenie zakładu.

15. Po godzinie 21.00 obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren zakładu do godziny 6.00 dnia kolejnego. W Święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren zakładu.