1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko za szkody majątkowe wyrządzone umyślnie i tylko do wartości zamówienia.
  2. Jakkolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
  3. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania towarów ponosi w całości Kupujący.
  4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedającego towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedającego umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych
    z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.