1. Procedura Reklamacji uregulowana w niniejszych OWSD stanowi umowną modyfikację odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowanej przez przepisy Kodeksu Cywilnego i jest jedynym źródłem uprawnień Kupującego w zakresie reklamacji Towaru. Uprawnienia Klienta oraz odpowiadające im obowiązki uregulowane zostały w sposób wyczerpujący. Strony tym samym wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów.

2. Wniesienie do sądu lub sądu polubownego pozwu lub wniosku, którego przedmiotem są roszczenia z tytułu wad Towaru, przed datą wyczerpania niniejszej procedury reklamacyjnej, traktowane będzie jako roszczenie przedwczesne.

3. Kupujący jest uprawniony do zareklamowania Towaru, pod warunkiem, że dokona jego dokładnej kontroli 

w momencie odbioru/dostawy i zawiadomi Sprzedającego o: 

a) wszelkich brakach ilościowych w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru towaru; 

b) wszelkich wadach jakościowych w terminie 90 dni od daty odbioru towaru; 

c) niezgodności towaru z zamówieniem w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru towaru. (rodzaj butelki, kolor, rodzaj gwintu i gramatura).

4. Zawiadomienie Sprzedającego odbywa się poprzez kontakt z opiekunem handlowym Sprzedawcy, 

oraz przesłanie, w terminie zakreślonym pkt. XII ppkt 3 lit. a-c OWSD, za pośrednictwem poczty e-mail, pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub faxem, poprawnie wypełnionego Formularza Reklamacji otrzymanego od opiekuna.

5. Do zawiadomienia Kupujący zobowiązany jest dołączyć próbki wadliwych towarów wraz z etykietami.

6. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

7. Niedotrzymanie terminów i warunków reklamacji, zawartych w niniejszych OWSD, skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji. 

8. W przypadku dostaw przez Sprzedającego lub przewoźnika, fakt niezgodności ilościowej lub stwierdzenie uszkodzenia towaru musi zostać odnotowany i poświadczony w liście przewozowym oraz podpisany przez kierowcę i osobę przejmującą dostarczone towary a następnie zgłoszony Sprzedającemu najpóźniej w następnym dniu roboczym po odebraniu towaru. W przypadku braku takiego wpisu w liście przewozowym, reklamacje ilościowe oraz jakościowe nie zostaną rozpatrzone.

9. Termin do rozpatrzenia prawidłowo złożonej reklamacji wynosi 10 dni roboczych, licząc od dnia jej zarejestrowania przez Sprzedającego.

10. Przez prawidłowe złożenie reklamacji rozumie się reklamację uzupełnioną o wszelkie informacje oraz dokumenty, 

o które zawnioskuje Sprzedający.

11. Brak odpowiedzi Sprzedającego na reklamację w zakreślonym wyżej terminie nie jest równoznaczne z jej milczącym uznaniem.

12. W toku reklamacji Kupujący ma obowiązek:

- udostępnić Sprzedającemu próbki reklamowanego towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz, 

- umożliwić zbadanie zachowania się towaru w trakcie i w miejscu jego przetwarzania,

- przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki lub warunków, w których towar został użyty.

13. Na decyzję Opiekuna Handlowego oddalającą lub uwzględniającą reklamację, Kupującemu przysługuje odwołanie do Dyrektora Zarządzającego. Termin na rozpatrzenie odwołania od decyzji Opiekuna Handlowego wynosi 10 dni od jego otrzymania. Brak sprzeciwu ze strony Kupującego w ciągu 3 dni od jej wysłania oznacza przyjęcie decyzji Sprzedającego bez zastrzeżeń.

14. W przypadku wystąpienia konieczności sprawdzenia faktów związanych z wadą Towaru, w szczególności konieczności poddania Towaru ekspertyzie, konieczności sprawdzenia stanu Towaru, sposobu jego przechowywania lub przetwarzania itp. a także odbycia spotkania z udziałem Kupującego bądź osób trzecich, termin procedury reklamacyjnej może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę przedłużenia procedury reklamacyjnej oraz nowy termin jej zakończenia. 

15. Odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWSD, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. W szczególności, wobec udzielenia Kupującemu powyższej gwarancji nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

16. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku umyślnego działania bądź też rażącego zaniedbania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty wtórne, w szczególności za utracone korzyści. 

17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość Towaru, jeśli użyty został niezgodnie z jego przeznaczeniem, a Kupujący nie przestrzegał zaleceń zamieszczonych na etykiecie. 

18. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest, na podstawie otrzymanych wzorów, do przeprowadzenia we własnym zakresie testów pod kątem konfekcjonowania produktów do opakowania PET oraz dopasowania zamknięcia i sprawdzenia możliwości etykietowania. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zakup Towaru bez uprzedniego zaakceptowania próbek a Towar nie spełni jego oczekiwań, Kupujący nie ma prawa do jego reklamacji.

19. Przedmiotem reklamacji nie mogą być butelki barwione, dla których Kupujący nie dostarczył wzorów wybarwienia lub dla których taki wzór wybarwienia nie został wykonany przez Sprzedającego a następnie dostarczony Kupującemu w celu zatwierdzenia.

20. Ze względu na specyfikę produktu i produkcji dopuszcza się:

a) dostarczenie zamówienia w ilości powiększonej lub pomniejszonej o maksymalnie 10 % zamówionego towaru 

w skali całego zamówienia i uznaje się je wówczas za zrealizowane zgodnie z zamówieniem. Sprzedający wystawia wówczas fakturę na rzeczywistą ilość dostarczonego Towaru. 

b) dostarczenie zamówienia zawierającego do 0,5% wadliwego towaru. 

c) tolerancję dla dostawy w wysokości pomniejszonej o nie więcej niż 1 % w skali zamówienia i w takim wypadku uznaje się je za prawidłowo zrealizowane.

W pozostałych przypadkach Kupującemu przysługuje reklamacja na zasadach przewidzianych w niniejszych OWSD.

21. Ze względu na specyfikę produktu i produkcji, dopuszczalne jest pojawienie się drobnych skaz, zarysowań oraz smug na powierzchni butelki, zarówno na opakowaniach bezbarwnych jak i kolorowych. Producent nie ma na nie wpływu, dlatego też wady te nie podlegają reklamacji. Na opakowaniach możliwe jest pojawianie się niewielkich punktów będących wynikiem procesu technologicznego - odpowietrzenia form. Punkty te nie są wadami produktu.

22. W przypadku produktów z dodatkiem tworzyw pochodzenia Post Consumer Recycled Materials dopuszczone jest odchylenie w barwieniu. Wynika to z tego, że partie materiału bazowego różnią się pomiędzy sobą barwą, co przekłada się na kolor końcowy produktu.

23. Jeśli w trakcie przetwarzania lub użycia towaru Kupujący dostrzeże wady, zobowiązany jest kolejno do:

- wstrzymania dalszego wykorzystania towaru,

- zabezpieczenia wadliwego towaru i przechowywania go do chwili wymiany lub zwrotu w oryginalnych opakowaniach, lub w opakowaniach zapewniających niepogorszone warunki przechowywania, za zgodą Sprzedającego,

- sprawdzenia opakowań zbiorczych na istnienie wadliwego towaru,

- w sytuacji, gdy ilość wadliwego towaru w każdym ze sprawdzonych opakowań zbiorczych jest równa lub przekracza 10% Kupujący zobowiązany jest do wstrzymania się od wykorzystywania całego towaru oraz do wszczęcia procesu reklamacji, zgodnie z treścią niniejszych OWSD,

- w sytuacji, gdy ilość wadliwego towaru w każdym ze sprawdzonych opakowań zbiorczych nie przekracza 10% lub problem nie dotyczy każdego opakowania zbiorczego, Kupujący zobowiązany jest do zużycia pozostałego towaru i wszczęcia procesu reklamacji obejmującej swoim zakresem tylko towar objęty wadą.

24. Jeżeli zawiadomienie o wadzie zostanie prawidłowo złożone przy zachowaniu terminu w terminie zakreślonym 

w pkt. XII ppkt 3 lit. a-c OWSD, Sprzedający według swojego uznania i wyboru może: 

a) przy wadach nieprzekraczających 10% zamówienia- wyprodukować brakującą ilość przy kolejnym zamówieniu 

b) przy wadach przekraczających 10% zamówienia- wyprodukować brakującą ilość Towaru w możliwie najszybszym terminie, lub zwrócić środki w wysokości odpowiadającej ilości uszkodzonego Towaru (korekta faktury).

25. Sprzedający rozpatruje reklamację wyłącznie w pierwotnym miejscu dostarczenia towaru, wskazanym 

w zamówieniu. W sytuacji, gdy Towar wysłany został przez Kupującego w inne miejsce, Sprzedający nie ponosi kosztów jego ponownej dostawy do miejsca wskazanego w zamówieniu.

26. W przypadku reklamacji, Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć i przechowywać wadliwy towar do chwili rozpatrzenia reklamacji bądź wyjaśnienia z przewoźnikiem lub Sprzedającym (w suchym miejscu, nienarażonym na działanie promieni słonecznych i temperaturze 0-35°C).

27. Zwrot wadliwego Towaru do Sprzedającego możliwy jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego, wyrażoną na piśmie. Jeżeli towary zostaną przez Kupującego zwrócone bez uzyskania uprzedniej zgody, Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zwracanych towarów i ich zwrotnej wysyłki do Kupującego na jego koszt.

28. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty transportu do siedziby Sprzedającego pokrywa Sprzedający. W przypadku uznania części reklamacji Sprzedający ponosi koszty w wysokości proporcjonalnej do zakresu uznanej reklamacji, pozostała część kosztów transportu obciąża Kupującego.

29. Na wyraźne żądanie Kupującego, może on zwrócić wadliwy towar, pokrywając przy tym w pełni koszt transportu, po wcześniejszym otrzymaniu zgody ze strony Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty te zostaną Kupującemu zwrócone, według zasad określonych w pkt. XII ppkt 27.

30. Jeżeli Sprzedający w pełni uzna reklamację, a koszty sprowadzenia towaru przewyższą jego wartość, ma on prawo pozostawić towar do dyspozycji Kupującego, bez dodatkowych opłat. Jednocześnie Kupujący zrzeka się roszczeń  z tytułu magazynowania i utylizacji pozostawionego towaru. 

31. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

32. W przypadku bezzasadnego zgłoszenia reklamacyjnego koszty niezbędne do ustalenia istnienia wady Towaru,  w tym w szczególności koszt wykonanej ekspertyzy, badań biegłego lub przeprowadzonych przez producenta  a także koszt transportu Towaru, ponosi Kupujący, na co Sprzedający wystawi fakturę VAT.