1. Wszystkie projekty, rysunki, modele, ryciny, zdjęcia itp. pozostają własnością Sprzedającego.
  2. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia na własny koszt czy wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, eksport, import, bądź jakakolwiek inna forma korzystania z produktów dostarczonych przez Sprzedającego, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, a w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej lub odpowiedzialności w ramach rękojmi za wady prawne dostarczonych towarów w przypadku, gdy okaże się, że wykorzystywanie towarów dostarczonych Kupującemu przez Sprzedającego skutkuje naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich.
  4.  W przypadku skierowania przeciwko Sprzedającemu roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, w związku z wykonaniem umowy sprzedaży zawartej z Kupującym, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w majątku Sprzedającego, w związku z roszczeniami skierowanymi przeciwko Sprzedającemu przez osoby trzecie, w tym w szczególności kwot uiszczonych jako odszkodowanie lub z tytułu zwrotu bezprawnie uzyskanych korzyści oraz wszelkich innych kosztów, w tym kosztów procesu tj. kosztów sądowych oraz wynagrodzenia pełnomocnika, a także kosztów postępowania egzekucyjnego.