A) ODBIÓR TOWARU

  1. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, odbioru towaru w ustalonym terminie, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny oraz innych opłat wskazanych na fakturze VAT,
    w tym m.in. wszelkich opłat publicznoprawnych oraz transportu, magazynowania i opakowania, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
  2. Nieodebranie towaru po upływie 3 dni od umówionego terminu odbioru powoduje dodatkowo naliczenie opłat za magazynowanie w przedsiębiorstwie Sprzedającego w wysokości 2,50 EUR za każdą paletę za każdy rozpoczęty dzień.

 

B) ZAPŁATA NALEŻNOŚCI

  1. W przypadku, gdy płatność wynikająca z faktury, nie zostanie zrealizowana w terminie, a także po upływie terminu na udzielenie określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności, Sprzedający ma prawo do:

a) odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań.

b) zmagazynowania Towaru w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego,

c)  wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu zapłaty zaległych płatności, czego konsekwencją jest odpowiednie wydłużenie terminu realizacji dostawy lub wykonania świadczenia,

d) jednostronnego nadania rygoru natychmiastowej wymagalności wszelkim należnościom wynikającym z wystawionych Kupującemu faktur VAT,

e) naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości aktualnej stopy odsetek ustawowych za opóźnienie
w płatności, wystawienia i wysłania do Kupującego noty odsetkowej,

f) nałożenia kary umownej w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) ceny brutto wynikającej z faktury VAT.

Zastosowanie jednego z ww. uprawnień nie wyłącza zastosowania pozostałych wyżej wymienionych.

Do chwili zapłaty całej kwoty ceny za zakupiony towar, towar ten stanowi wyłączną własność Sprzedawcy.

  1. W przypadku gdy prowadzona jest przeciwko Kupującemu egzekucja sądowa, postępowanie upadłościowe lub Sprzedający ma wątpliwości co do zdolności płatniczych Kupującego, Sprzedający ma prawo do:

a) natychmiastowego żądania zapłaty wszystkich należności niezależnie od ich terminów płatności;

b) wstrzymania wszystkich dostaw nierealizowanych i wstrzymania realizacji dalszych dostaw do czasu   uzyskania przedpłaty za całość zamówionego/zakupionego towaru/usługi.