A) DOKUMENT SPRZEDAŻY

 1. Każda sprzedaż dokumentowana jest Fakturą VAT.
 2. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Kupującego.
 3. Kupujący zapłaci za towar i/lub usługę, cenę wskazaną na fakturze VAT.
 4. Kupujący ponosi koszty wszelkich podatków, ceł i innych opłat, które zobowiązany jest zapłacić przy odbiorze dostawy, chyba że Sprzedający zobowiązał się na piśmie do przejęcia na siebie takich kosztów.
 5. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, koszt palet lub dodatkowego opakowania ujęty jest na fakturze.
 6. W przypadku dostaw preform, kosze metalowe, w których dostarczane są produkty pozostają własnością Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do ich zwrotu na swój koszt w terminie maksymalnym 30 dni od daty odbioru zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedający wystawi fakturę na równowartość zakupu nowego kosza tj. 200 euro/szt.  W takim wypadku kupujący będzie mógł zwrócić kosze wyłącznie na zasadzie odsprzedaży po cenie rynkowej koszy używanych tj.  150 euro/szt.
 7. Wszelkie koszty transportu pokrywa Kupujący.

 

B) PŁATNOŚCI

 1. Po złożeniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty faktury pro formy, wystawionej przez Sprzedającego.
 2. Datą wykonania świadczeń pieniężnych Kupującego jest data uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
 3. W przypadku przedpłaty, datą rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest data wpływu przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.
 4. W przypadku odmowy zapłaty przedpłaty przez Kupującego, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy oraz domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,
  w tym również szkody z tytułu utraconych korzyści.
 5. Po zrealizowaniu trzech zamówień, Kupujący może wnioskować o odroczenie terminu płatności dla składanych przez siebie zamówień, po uprzednim dostarczeniu dokumentów finansowych, które wskaże Sprzedający (np. bilans zysków i strat za bieżący okres i/lub poprzedni rok lub sprawozdanie, opinię bankową itp.). Po otrzymaniu statusu Kupującego pozostającego ze Sprzedającym w stałych stosunkach handlowych, zostaje on zwolniony z obowiązku uiszczania zaliczek przy składaniu zamówienia.
 6. Składając zamówienie, Kupujący, potwierdza swoją zdolność płatniczą oraz kredytową.
 7. Wpłaty dokonywane przez Kupującego Sprzedający zaliczyć może na poczet faktur najwcześniej wymagalnych.
 8. Jeśli stawki cen określone zostały w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze stanowi równowartość polskich złotych danej stawki walutowej wg kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
 9. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, przyjmuje się że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według obowiązujących w danym czasie stawek (w szczególności VAT).

 

C) ZMIANY CEN

W sytuacji gdy, po uzgodnieniu cen lub złożeniu zamówienia, wystąpią następujące zmiany, w postaci:

- zwiększenia kosztów produkcji, m.in. surowca (wzrost o więcej niż 5 % według indeksacji Platts), energii, - wydłużenia czasu cyklu produkcji,

- zmniejszenia wydajności formy lub maszyny,

- wprowadzenia lub zmiany wysokości jakiejkolwiek opłaty importowej lub innej związanej
z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatku lub jakiegokolwiek innego obciążenia publicznoprawnego,

- zmiany kursu walut,

Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego skorygowania ceny zawartej w ofercie
lub w zawartej pomiędzy stronami umowy, odpowiednio do zaistniałej zmiany, nawet jeśli możliwość ta nie została uwzględniona w umowie pomiędzy Stronami.

 

D) DODATKOWE KOSZTY

 1. Próby kolorystyczne, materiałowe oraz asortymentu, którego Sprzedający nie posiada na magazynie, wykonywane na rzecz Kupującego, są odpłatne. Koszt próby ustalany jest każdorazowo na zapytanie Kupującego. W przypadku gdy Kupujący zdecyduje się na zakup danego produktu Sprzedający naliczy rabat do wysokości kosztów poniesionych na ww. próbę. W sytuacji zlecenia kilku prób, rabat udzielany jest na tę próbę, której produkt finalny stanowi przedmiot zamówienia.
 2. Zgodność koloru i jego akceptacja wykonywana jest na podstawie koloru gwintu danego opakowania.