1. Oferta kierowana do Kupującego sporządzana jest na podstawie i z poniższymi zapisami OWSD.  

2. O ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej, oferta cenowa, co do zasady, ważna jest przez okres 30 dni od daty jej skutecznego złożenia Kupującemu przez Sprzedającego.

3. Proponowana przez Sprzedającego oferta cenowa nie zawiera kosztów transportu (warunki EX Works Przylep – Zielona Góra) a także żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty zostaną naliczone dodatkowo.

4. Tryb zawarcia umowy polega na złożeniu przez Kupującego pisemnego Zamówienia a następnie jego potwierdzenia przez Sprzedającego w formie pisemnego Potwierdzenia zamówienia.

5. Kupujący składa Zamówienie za pośrednictwem: 

a) korespondencji elektronicznej, 

b) faksu, 

c) bezpośrednio do rąk przedstawicieli Sprzedającego. 

6. Złożenie Zamówienia oznacza, że Kupujący przyjął do wiadomości i akceptuje warunki OWSD.

7. Zamówienie składane przez Kupującego składa się z następujących elementów: 

a) symbol zamawianego produktu, 

b) kolor, 

c) ilość, 

d) sposób odbioru towaru (w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem firmy transportowej)

e) pełne dane Kupującego (adres siedziby, adres dostawy, pełna nazwa firmy zgodna z wpisem do KRS lub CEiDG, dane do korespondencji, w tym faks, e-mail). 

f) kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. W razie zmiany danych Kupującego, tj. nazwy firmy, adresu, danych wspólników oraz osób reprezentujących firmę 

i posiadających uprawnienia do składania oświadczeń względem firmy, Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego, nie później niż w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, powiadomienia o tym Sprzedającego 

w sposób przewidziany dla składania zamówienia.

9. Obowiązek wynikający z treści pkt. V ppkt. 8 lit. f OWSD, nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedającym w stałych stosunkach handlowych.

10. Zamówienie złożone przez Kupującego nie jest wiążące dla Sprzedającego, zaś w przypadku braku odpowiedzi Sprzedającego na złożone Zamówienie wykluczona jest możliwość milczącego przyjęcia zamówienia.

11. Oświadczenie Sprzedającego zawierające Przyjęcie Zamówienia przesyłane jest Kupującemu w formie przewidzianej w pkt. V ppkt 5 lit. a-c OWSD, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo złożonego Zamówienia oraz wpłaty zaliczki przez Kupującego.

12. Przez prawidłowe złożenie Zamówienia rozumie się Zamówienie uzupełnione o wszelkie informacje oraz dokumenty, w szczególności wskazane w pkt. V ppkt. 13, o które w toku zawierania umowy poprosi Sprzedający. 

13. Pisemne Potwierdzenie Zamówienia składa się z następujących elementów: 

a) nazwa, symbol produktu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi;  

b) kolor;

c) ilość; 

d) cena jednostkowa netto; 

e) termin płatności i sposób płatności;

f) termin i miejsce odbioru towaru; 

g) sposób odbioru towaru; 

h) sposobu zapakowania; 

i) ilość palet i ich wymiary; 

j) koszt dodatkowego przygotowania wyrobów do wysyłki oraz cenę opakowania

k) koszt transportu w przypadku zlecenia dostarczenia towaru przez Kupującego; 

l) termin realizacji zamówienia, wskazujący na numer tygodnia w roku kalendarzowym.

14. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia, w tym również zawierające dane odmienne od zawartych we wcześniejszym Zamówieniu Kupującego, Sprzedający uważać będzie za wiążące dla niego, w tym zaakceptowane przez Kupującego, jeśli w terminie do 3 dni roboczych od ich wysłania Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń co do jego treści. 

15. Termin realizacji zamówienia wynika z treści Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. 

16. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas usunięcia przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowym terminie realizacji zamówienia. 

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Kupującemu nie przysługują wówczas żadne roszczenia odszkodowawcze. 

18. Zamówienia realizowane są w ilościach stanowiących wielokrotność opakowań.

19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny, jednocześnie wyłączone są jakiekolwiek roszczenia Kupującego z tego tytułu.

20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary Kupującemu za anulowanie zamówienia, w zależności od potwierdzonego terminu zamówienia, tj. im bliżej realizacji zamówienia tym wyższa kara za jego anulowanie: 

Do tygodnia przed datą realizacji = 30% wartości zamówienia netto, 

1-2 tygodni przed datą realizacji = 25% wartości zamówienia netto,

2-3 tygodni przed datą realizacji   = 20% wartości zamówienia netto,

3-4 tygodni przed datą realizacji   = 15% wartości zamówienia netto,

4-8 tygodni przed datą realizacji   = 10% wartości zamówienia netto,

8-12 tygodni przed datą realizacji   = 5% wartości zamówienia netto,

Powyżej 12 tygodni przed datą realizacji = 1% wartości zamówienia netto,

Dotyczy to zamówień jeszcze nie wyprodukowanych.