1. Relacje handlowe między stronami kształtowane są wyłącznie na podstawie niniejszych OWSD
  oraz dokumentów wskazanych w ich treści.
 2. Dla celów interpretacji zawartej między Stronami umowy, Strony ustalają hierarchię dokumentów, składających się na łączący je stosunek zobowiązaniowy, w ten sposób, że pierwszeństwo mają ustalenia zawarte w indywidualnym Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedającego, a następnie warunki określone w niniejszym OWSD.
 3. OWSD stosuje się do wszelkich umów, których przedmiotem jest skuteczne nabycie Towaru zamówionego przez Kupującego, w tym również do wszelkich czynności poprzedzających zawarcie takich umów
  i/lub świadczenia usług.
 4. OWSD obowiązują przez cały okres trwania umowy dostawy, w tym również do wszelkich czynności poprzedzających zawarcie takich umów i/lub świadczenia usług.
 5. Jeżeli zamówienie Kupującego zawiera zapis niezgodny lub wykluczający którekolwiek z postanowień OWSD, zapis ten jest nieważny, w tym wypadku należy w miejsce tego zapisu stosować najbardziej zbliżony zapis regulacji zawartej w OWSD. 
 6. W przypadku konieczności zastosowania wzorca umowy Kupującego do poszczególnego Zamówienia, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile Sprzedający wyrazi na nie zgodę
  oraz w przypadku, gdy nie są sprzeczne z niniejszymi OWSD.