Sprzedający– PetRing Sp. z.o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, kod 66-015, przy ul. Przylep - Ogrodniczej 5, Polska, nr NIP 779-243-62-24, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000586288, kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 zł, reprezentowany przez:

Christiana Thery – Prezesa Zarządu

Kamila Wasilewskiego - Członka Zarządu.

Kupujący– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będące drugą stroną umowy sprzedaży.

Kupujący pozostający ze Sprzedającym w stałych stosunkach handlowych - status Kupującego, jaki nabywa na wniosek po uprzednim zrealizowaniu 3 umów sprzedaży ze Sprzedającym, posiadający uprawnienie do dokonywania zakupu z odroczonym terminem płatności.

Strony – Sprzedający i Kupujący.

Towar – przedmioty oferowane przez Sprzedającego a także będące przedmiotem transakcji handlowej pomiędzy Stronami.

Zamówienie – skierowana do Sprzedającego przez Kupującego oferta dotycząca nabycia towarów na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym OWSD.

Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – oświadczenie Sprzedającego zawierające odpowiedź na zamówienie, definiujące ostateczne warunki handlowe transakcji.

Umowa – umowa sprzedaży towarów i/lub świadczenia usług zawierana między Sprzedającym
a Kupującym, przy czym szczególne warunki handlowe definiowane będą każdorazowo w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, zaś niniejsze postanowienia OWSD są wiążące w dalszej kolejności;

Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona dotknięta działaniem siły wyższej nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego, a którymi są w szczególności: warunki atmosferyczne, problemy na drodze, czy problemy z maszyną produkcyjną. (zdarzenia związane
z działaniami sił przyrody - np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie, związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości - zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne lub z działaniem władzy państwowej - zakazy importu i eksportu, blokady granic
i portów, ale też np. wywłaszczenie.)

Opakowanie – forma zabezpieczenia towaru, która w zależności od zamówienia przybiera postać palety, przekładki, kartonu, płachetki, narożnika, folii stretch, worka foliowego, kosza metalowego, oktabin, skrzyń.