Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
Zbiór zasad dystrybucji i dostaw naszych produktów
Zbiór zasad dystrybucji i dostaw naszych produktów

z dnia 13-04-2022

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, zwane dalej OWSD, regulują zasady prowadzenia sprzedaży oraz realizacji zamówień. Przyjęcie OWSD przez Kupującego przy złożeniu pierwszego zamówienia uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień, dostaw i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści. OWSD stanowią integralną część każdego zamówienia, przy czym Sprzedający udostępnia aktualną treść OWSD Kupującemu także w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego, jak również w postaci elektronicznej na swojej stronie internetowej www.petring.com.pl