Postanowienia końcowe

1. OWSD stanowią integralną część Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. Sprzedający wydaje Kupującemu OWSD przy zawarciu Umowy. Za równoznaczne z wydaniem OWSD Kupującemu przyjmuje się wskazanie na piśmie w jaki sposób można się zapoznać z aktualną wersją OWSD (np. poprzez podanie adresu internetowego http://petring.com.pl/pl/content/category/6-ogolne-warunki-sprzedazy-i-dostaw).
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowania mają przepisy kodeksu cywilnego.
4. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy Stronami sporów mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze OWSD, wyłącznie właściwy będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
5. Niezależnie od treści niniejszych OWSD, umowa pomiędzy stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Sprzedający może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez Sprzedającego oferty albo już zawartej pomiędzy stronami lecz jeszcze nie wykonanej umowy.
6. Prawem właściwym dla umowy zawieranej przez Strony będzie prawo polskie, z wyłączeniem postanowień Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany cen;
b) zmiany i wycofania poszczególnych produktów;
c) wprowadzania nowych produktów;
d) wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na zasadach opisanych w warunkach promocji.
8. Niniejsze OWSD mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych w okresie od dnia 01.10.2016r.

Wersja 1.1