Gwarancje, reklamacje, rękojmia

1. Gwarancja jakości na Towary jest udzielana na okres 90 dni od daty wystawienia dokumentu WZ.
2. Kupujący zobowiązany jest do dokładnej kontroli towaru w momencie odbioru/dostawy i powiadomienie na piśmie o:
a) wszelkich brakach ilościowych do trzech dni roboczych od daty odbioru towaru;
b) o wszelkich wadach jakościowych w terminie 14 dni roboczych od odbioru towaru poprzez przedłożenie próbki wadliwych towarów wraz z etykietami. Niedotrzymanie terminów opisanych powyżej powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji ilościowych i jakościowych.
3. W przypadku dostaw przez Sprzedającego lub przewoźnika, fakt niezgodności ilościowej (lub stwierdzenie uszkodzenia towaru) musi zostać odnotowany i poświadczony w liście przewozowym oraz podpisany przez kierowcę i osobę przejmującą dostarczone towary. W przypadku braku takiego wpisu w liście przewozowym, reklamacje ilościowe oparte na twierdzeniach o niezgodności ilościowej nie będą rozpatrywane.
4. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w przeciągu 3 dni roboczych czy towar jest zgodny z zamówieniem (rodzaj butelki, kolor, rodzaj gwintu i gramatura).
5. Klient nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności ze względu na roszczenia z tytułu gwarancji lub inne roszczenia, niezależnie od ich rodzaju.
6. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
7. W momencie reklamacji Kupujący ma obowiązek przejrzeć cały towar oraz oddzielić uszkodzone opakowania od reszty. Zwracane Towary muszą być nieużywane, z kompletem dokumentów oraz w oryginalnym opakowaniu.
8. Podstawą każdej reklamacji jest niezwłoczne przekazanie informacji o zaobserwowanym problemie poprzez Formularz Reklamacji znajdujący się na stronie www.pertring.com.pl oraz u opiekuna handlowego.
9. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis reklamowanego towaru, dokumentację fotograficzną produktu i etykiet z wadliwej palety, kartonu lub kosza oraz ilość opakowań zużytych.
10. W przypadku niewypełnienia lub błędnego wypełnienia Formularza Reklamacyjnego zgłoszenie o wadzie będzie traktowane tylko jako UWAGA. Uwaga uwzględnia działania korygujące, które wpłyną na poprawę jakości przy kolejnym zamówieniu jednak nie przewiduje rekompensaty za wadliwy towar.
11. Przesłanie poprawnie wypełnionego Formularza Reklamacji rozpoczyna proces rozpatrywania reklamacji.
12. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia zarejestrowania reklamacji do momentu przekazania Klientowi informacji o jej akceptacji i rekompensacie lub jej odrzuceniu.
13. W przypadku braku akceptacji przez Klienta propozycji rekompensaty złożonej przez Handlowca i przekazaniu reklamacji do Dyrektora Zarządzającego, termin wydłuża się o kolejne 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o braku akceptacji rekompensaty.
14. Jeżeli Klient nie zaakceptuje propozycji rekompensaty przez 10 dni roboczych, to uznaje się, że propozycja rekompensaty została uznana przez Klienta.
15. Sprzedający wymienia wyłącznie uszkodzony towar.
16. Zwrot wadliwego towaru może nastąpić w momencie wyrażenia zgody Sprzedającego. Jeżeli towary zostaną zwrócone bez uzyskania uprzedniej zgody, Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zwracanych towarów i ich zwrotnej wysyłki do Kupującego na jego koszt.
17. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku umyślnego działania bądź też zaniedbania ze strony Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty wtórne, w szczególności za utracone korzyści.
18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość Towarów jeśli użyte były one niezgodnie z ich przeznaczeniem, a Kupujący nie przestrzegał zaleceń zamieszczonych na etykiecie.
19. Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedającemu reprezentatywne próbki reklamowanego towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz, umożliwić zbadanie na miejscu zachowania się towaru w trakcie przetwarzania, jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki lub warunków, w których towar został użyty.
20. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad lub niedoborów towaru jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWSD, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. W szczególności, wobec udzielenia Kupującemu powyższej gwarancji nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
21. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest na podstawie otrzymanych wzorów, do przeprowadzenia we własnym zakresie testów pod kątem konfekcjonowania produktów do opakowania PET oraz dopasowania zamknięcia i sprawdzenia możliwości etykietowania.
22. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zakup opakowań bez uprzedniego zaakceptowania próbek a Towar nie spełni jego oczekiwań, Kupujący nie ma prawa do jego reklamacji.
23. Przedmiotem reklamacji nie mogą być butelki barwione, dla których Kupujący nie dostarczył wzorów wybarwienia lub dla których taki wzór wybarwienia nie został wykonany przez Sprzedającego i dostarczony Kupującemu w celu zatwierdzenia.
24. Ze względu na specyfikę produktu i produkcji dopuszcza się do 10% braków dla całego zamówienia - w sytuacji przekroczenia 10% braków, Sprzedający zobowiązuje się do wyrównania ilościowego poprzez wymianę lub korektę faktury przy kolejnym zamówieniu.
25. Ze względu na to, iż produkcja w firmie PetRing Sp. z o. o. odbywa się dwu etapowo, dopuszczalne jest pojawienie się skaz, zarysowań lub smug na powierzchni butelki, zarówno na opakowaniach bezbarwnych jak i kolorowych. Producent nie ma na nie wpływu, dlatego też nie podlegają reklamacji. 26. Jeśli w trakcie przetwarzania lub użycia towaru okaże się, że zawiera on wady, kupujący musi zaniechać dalszego wykorzystania tego towaru. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany lub zwrotu w oryginalnych opakowaniach. Zużycie ponad 10% towaru dostarczonego w ramach partii, w odniesieniu do której zgłoszono zaistnienie wady, będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii tego towaru i zrzeczenie się dochodzenia związanych z nią roszczeń.
27. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w momencie zużycia całego towaru, bądź uzyskania informacji, iż sprawdzono cała partię i nie nadaje się ona do użycia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość otrzymania próbek wadliwych opakowań przed rozpatrzeniem reklamacji lub wizytacji w firmie odbiorcy w celu sprawdzenia zasadności reklamacji oraz sposobu wykorzystania opakowań z zachowaniem klauzuli poufności odnośnie know-how firmy, bądź innych elementów, które Sprzedający mógł by zobaczyć a Kupujący obawiał się okazać.
28. Jeżeli zawiadomienie o wadzie zostanie przekazane w odpowiednim terminie, Sprzedający według swojego uznania i wyboru może:
a. usunąć wadę przy następnym zamówieniu poprzez wprowadzenie działań naprawczych,
b. wymienić towar,
c. przejąć wadliwy towar i wykonać korektę faktury,
d. oddelegować do siedziby Kupującego swoich pracowników w celu sprawdzenia jakości reklamowanego towaru lub przebrania wadliwego produktu – jeśli Kupujący zobowiąże się udostępnić wejście na teren jego zakładu oraz reklamowany towar.
29. Na wyraźne żądanie Kupującego może nastąpić zwrot wadliwego towaru, którego koszty w pełni pokrywa Kupujący po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedający, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wcześniej ustalone koszty zostaną zwrócone Kupującemu. W przypadku uznania części reklamacji zostaną zwrócone koszty proporcjonalne do % uznania reklamacji.
30. Jeżeli Sprzedający w pełni uzna reklamację, a koszty sprowadzenia towaru przewyższą jego wartość ma prawo za zgodą Kupującego pozostawić za darmo towar do jego dyspozycji, jednocześnie Kupujący zrzeka się roszczeń z tytułu magazynowania i utylizacji pozostawionego towaru.
31. Sprzedający wyłącznie rozpatruje reklamację w pierwotnym miejscu dostarczenia towaru lub ponosi koszt transportu do pierwotnego miejsca dostarczenia towaru zgodnego z zamówieniem.
32. Zwrot wadliwego towaru może nastąpić w momencie wyrażenia zgody Sprzedającego. Jeżeli towary zostaną zwrócone bez uzyskania uprzedniej zgody, Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zwracanych towarów z jednoczesną możliwością ich odesłania i obciążenia Kupującego kosztami zwrotnej przesyłki. Jeżeli bezzasadny i nieuzgodniony zwrot zostanie przyjęty do magazynu Sprzedającego zostanie naliczana opłata za magazynowanie w kwocie 10 zł netto/dzień/paletę.
33. W przypadku reklamacji bądź uszkodzenia towaru podczas transportu Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć i przechowywać wadliwy towar do chwili rozpatrzenia reklamacji bądź wyjaśnienia z przewoźnikiem lub ubezpieczycielem (w suchym miejscu, nienarażonym na działanie promieni słonecznych i temperaturze nie przekraczającej 28°C).