Terminy i warunki odbioru towarów

1. Obowiązującymi warunkami dostawy są EX Works Przylep – Zielona Góra, ul. Ogrodnicza 5 wg Incoterms 2000 chyba, że strony postanowią inaczej.
2. Termin dostawy Towarów określa Umowa sporządzona pomiędzy stronami.
3.Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas występującej przeszkody, jeżeli:
a) opóźnienie jest wynikiem okoliczności, których Sprzedający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
b) opóźnienie jest wynikiem okoliczności niezależnych od Sprzedającego tj: siła wyższa;
c) opóźnienie jest wynikiem jakiegokolwiek zachowania Kupującego.
4. Odbiór Towaru odbywa się na koszt Kupującego i jego ryzyko. Strony mogą w Umowie uzgodnić, że za odrębnym wynagrodzeniem Sprzedający dostarczy Towary do miejsca wskazanego przez Kupującego. W takim przypadku całość kosztów związanych z dostawą, w tym koszty załadunku Towarów, opakowania oraz ubezpieczenia pokrywa Sprzedający, przy czym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Towarów. Wybór trasy i środka transportu należy do Sprzedającego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeśli wystąpiły niedogodności na które Sprzedający nie ma wpływu. Wydarzenia spowodowane przez siłę wyższą upoważniają Sprzedającego do wydłużenia terminu dostawy o czas trwania przeszkody lub – w odniesieniu do jeszcze nie zrealizowanej części kontraktu umowy – do całkowitego lub częściowego odstąpienia od niej. W miarę możliwości Sprzedający postara się rozwiązać problem jak najszybciej o ile będzie to możliwe, a Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.
6. Do obowiązku Kupującego należy sprawdzenie czy dostarczony towar został nienaruszony. Uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu towaru do Kupującego, jak również braki ilościowe towaru nie są objęte rękojmią za wady fizyczne rzeczy ani gwarancją.
7. W sytuacji wystąpienia szkody komunikacyjnej podczas transportu organizowanego przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest wykonać zdjęcie uszkodzonego towaru wraz z rejestracją samochodową transportu, który dostarczył towar, spisać na protokole oraz liście przewozowym CMR ilość uszkodzonego towaru wraz z podpisem kierowcy.
8. Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówione Towary w miejscu i terminie uzgodnionym oraz zaakceptowanym przez Sprzedającego w potwierdzonym Zamówieniu. Kupujący zobowiązany jest do awizacji odbioru towarów minimum z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
9. Termin dostawy uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Kupujący zostanie powiadomiony o gotowości do wydania Towaru lub Towar zostanie wysłany transportem Sprzedającego do Kupującego. W momencie wydania Towaru Przewoźnikowi cała odpowiedzialność za należyte dostarczenie towaru przechodzi na Kupującego.
10. W przypadku utraty bądź uszkodzenia Towaru w czasie transportu lub rozładunku, Kupujący ponosi odpowiedzialność za swojego Przewoźnika.
11. Jeżeli dostawa jest opóźniona z winy Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami powstałymi przy magazynowaniu, składowaniu, i spedycji oraz innymi kosztami w związku z tym poniesionymi. W razie opóźnienia się Kupującego z odebraniem zamówionych Towarów powyżej 3 dni od daty realizacji zamówienia lub poinformowania Kupującego o gotowości towaru do odbioru, Sprzedający niezależnie od ceny, może domagać się od Kupującego zwrotu zryczałtowanych kosztów przechowania Towaru w wysokości 10,00zł netto za każdą nieodebraną paletę za każdy dzień opóźnienia następujący po upływie ww. okresu 7-dniowgo. Jeżeli szkoda poniesiona przez Sprzedającego z powyższego tytułu przekracza wysokość zastrzeżonych kosztów zryczałtowanych Sprzedającego przysługuje odszkodowanie uzupełniające do pełnej wysokości poniesionej szkody.
12. W razie bezzasadnej odmowy odebrania Towaru Sprzedający ma prawo według swego wyboru- domagać się odbioru towaru przez Kupującego i należytego wykonania Umowy, a także żądać pokrycia kosztów przechowania Towaru (ust. 7), albo odstąpić od Umowy i obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 80% ceny Towaru brutto. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Sprzedającego z powyższego tytułu przekracza wysokość zastrzeżonych na tą okoliczność kar umownych, Sprzedającego ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody