Dodatkowe koszty

1. Koszt przechowywania towaru na magazynie Sprzedającego do 3 dni od postawienia towaru do dyspozycji Kupującego jest zawarty w cenie danego towaru. Przechowywanie towaru powyżej tego terminu przez Sprzedającego w swoim magazynie uprawnia go do naliczenia opłaty w wysokości 10,00 złotych za każdą paletę za każdy 1 rozpoczęty dzień.
2. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, koszt palet zostanie doliczony do faktury.
3. W przypadku dostawy preform Sprzedający doliczy kaucję za koszt koszy metalowych, w których preformy są dostarczane. Kosze są własnością Sprzedającego - koszt kosza a tym samym wysokość kaucji wynosi 490,00zł plus należny podatek VAT. Zwrot kosza następuje na koszt kupującego w terminie 30 dni. Wówczas kaucja za kosz zostanie zwrócona kupującemu na podstawie faktury korekty. Jeżeli zwrot kosza nastąpi po 30 dniach od momentu odbioru towaru, wtedy kupujący może zwrócić kosze w tych samych cenach wyłącznie na zasadzie odsprzedaży
4. Wszelkie koszty transportu pokrywa Kupujący.
5. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Sprzedający może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.
6. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedający ma prawo żądać – przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej ceny zakupionego towaru albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
7. Po upływie terminu na uiszczenie całej ceny zakupionego towaru lub udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności Sprzedający może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować ten towar w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego i domagać się wykonania przez Kupującego umowy i dodatkowo – zapłacenia owych kosztów magazynowania oraz kary umownej jak przy odstąpieniu od umowy (50% ceny brutto towaru).