Warunki płatności i niewywiązanie się z płatności.

1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia lub wskazane na fakturze VAT.
2. Faktura pro-forma jako przedpłata bądź też inny dokument o podobnym charakterze zostanie wystawiany dla Nowych Kupujących. Po trzech zamówieniach zapłaconych przedpłatą Kupujący może ubiegać się o termin płatności, po uprzednim dostarczeniu dokumentów finansowych, które wskaże Dostawca (np. bilans zysków i strat za bieżący okres i/lub poprzedni rok lub sprawozdanie opinię bankową itp.).
3. Składając zamówienie Kupujący potwierdza swoją zdolność płatniczą oraz kredytową.
4. W przypadku przedpłaty, data rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest datą wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego.
5. W momencie uchybienia terminowi zapłaty przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do naliczenie odsetek za opóźnienie w wysokości aktualnej stopy odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności. W przypadku opóźnienia w płatności przez Kupującego Sprzedający wystawi notę odsetkową i wyśle ją do Kupującego.
6. W przypadku uzgodnienia cen i ewentualnej późniejszej zmiany kosztów bazowych stanowiących ich podstawę Sprzedający jest jednostronnie uprawniony do skorygowania takich cen odpowiednio do zaistniałej zmiany wysokości kosztów.
7. Kupujący ponosi koszty wszelkich podatków, ceł i innych opłat, które zobowiązany jest zapłacić przy odbiorze dostawy, chyba że Sprzedający zobowiązał się na piśmie do przejęcia na siebie takich kosztów. 8. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, albo nastąpi zmiana – o więcej niż 5% (pięć procent) – cen surowców lub zmiana kursu walut, Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany ceny, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.
9. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury – zgodnie z ustaleniami Stron.
10. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne opłaty wskazane na fakturze VAT muszą być uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
11. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu trzech miesięcy od końca ustalonego terminu, Sprzedający ma prawo w formie pisemnej odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający naliczy Kupującemu karę umowną w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.
12. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
13. W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w terminie, Sprzedający ma prawo do:
a) wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu zapłaty zaległych płatności czego konsekwencją jest odpowiednie wydłużenie terminu realizacji dostawy lub wykonania świadczenia; 
b) żądania odpowiedniego przedłużenia terminu na realizację dostawy lub wykonanie świadczenia;
c) żądania zapłaty całej zaległej kwoty.
14. W przypadku gdy prowadzona jest przeciwko Kupującemu egzekucja sądowa lub Sprzedający ma wątpliwości co do zdolności płatniczych Kupującego, Sprzedający ma prawo do:
a) natychmiastowego żądania zapłaty wszystkich należności niezależnie od ich terminów płatności;
b) wstrzymania wszystkich dostaw nierealizowanych do tej pory i wstrzymania realizacji dalszych dostaw do czasu uzyskania przedpłaty za całość zamówionego/zakupionego towaru/usługi przez Sprzedającego. W przypadku odmowy zapłaty całości przedpłaty przez Kupującego Sprzedający ma prawo odstąpić z umowy oraz na prawo domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym również szkody z tytułu utraconych korzyści.