1. Aktualna, obowiązująca cena za towar jest podawana na Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, wysyłanym przez handlowca Sprzedającego do Kupującego i jeśli Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia nie stanowi inaczej, jest ważna 30 dni od daty jego wystawienia.
2. Umowa zostanie zawarta w momencie pisemnego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego.
3. Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
4. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, przyjmuje się że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących w danym czasie stawek (w szczególności VAT).
5. Jeśli czas od momentu potwierdzenia zamówienia do momentu rozpoczęcia produkcji jest dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen proporcjonalnie do zmian cen surowca.
6. Cena zakupu podlega zapłacie w całości w ciągu ustalonego terminu.
7. Każda sprzedaż będzie dokumentowana Fakturą VAT.
8. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Kupującego.