Przyjmowanie i realizacja zamówień, zawarcie umowy

1. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wystawiane jest przez Sprzedającego w terminie dwóch dni roboczych od daty wpływu Zamówienia oraz przesyłane faxem bądź drogą elektroniczną Kupującemu. 2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zostanie wystawione dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących Zamówienia oraz dostarczeniu przez Kupującego wszystkich wymaganych dokumentów.
3. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia potwierdzają następujące jego elementy:
a) nazwę, symbol produktu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi;
b) kolor;
c) ilość;
d) cenę jednostkowa netto;
e) termin płatności i sposób płatności ceny;
f) termin i miejsce odbioru towaru;
g) sposób odbioru towaru;
h) sposobu zapakowania;
i) ilości palet i ich wymiary;
j) koszt dodatkowego przygotowania wyrobów do wysyłki oraz cenę palety jeśli taki sposób pakowania jest wykorzystywany w przypadku realizacji danego zamówienia;
k) koszt transportu;
l) termin realizacji zamówienia.
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawierające inne dane niż zawarte w Zamówieniu, Sprzedający uważać będzie za zaakceptowane przez Kupującego. Kupujący ma prawo zgłosić zastrzeżenia w przeciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
5. O ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej, oferta cenowa złożona Kupującemu przez Sprzedającego, ważna jest 30 dni od dnia jej wysłania przez Sprzedającego. Proponowana przez Sprzedającego cena nie zawiera kosztów transportu (warunki EX Works Przylep – Zielona Góra), żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty będą doliczone do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.
6. Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego jego przyjęcia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie przesłane pocztą elektroniczną bądź też wysłane za pośrednictwem fax-u.
7. Termin realizacji zamówienia wynika z treści Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
8. Zamówienia realizowane są w ilościach będących wielokrotnością opakowań w jakich butelki i nakrętki są pakowane. np. opakowaniem podstawowym dla butelek jest paleta natomiast dla nakrętek karton lub worek foliowy.
9. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych (tj. nie znajdujących się u Sprzedającego w bieżącej sprzedaży) wymagane jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki w wysokości 30% wartości brutto zamawianego towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona przy obiorze towaru lub ostatniej jego partii poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Kupującego, zaś w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zostaje przez Sprzedającego zatrzymana tytułem kary umownej.
10. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu o czas usunięcia przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowym terminie realizacji zamówienia.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego realizacji lub niezrealizowania go w terminie powyżej 30 dni od daty Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, niezależnie od przyczyn, dla których zamówienie nie zostało zrealizowane.
12. Sprzedający zastrzega sobie, prawo odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny, a także bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.