Tryb składania zamówienia

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedającego w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Zamówienie może być przesłane za pośrednictwem:
a) korespondencji elektronicznej,
b) faxu,
c) złożone bezpośrednio do rąk przedstawicieli Sprzedającego.
2. Zamówienie składane przez Kupującego powinno w swej treści zawierać: symbol zamawianego produktu, kolor, ilość, sposób odbioru Towaru (w siedzibie Sprzedającego, za pośrednictwem firmy transportowej wówczas konieczność jest ustalenia kosztów tego transportu) oraz pełne dane Kupującego – tj. adres siedziby, pełna nazwa firmy zgodna z wpisem do KRS lub CEiDG, dane do korespondencji (fax, e-mail)
3. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia Sprzedającemu kopie następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców tj. KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W razie jakichkolwiek zmian danych osobowych ze strony Kupującego, nazwy firmy, adresu, danych wspólników, oraz osób reprezentujących firmę i posiadających uprawnienia do składania oświadczeń względem firmy, Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym Sprzedającego.
4. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 3 nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedającym w stałych stosunkach handlowych.