1. Definicje

1.Na potrzeby niniejszych warunków sprzedaży ustala się następujące definicje pojęć:
a) OWSD – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw;
b) Sprzedający – PetRing Sp. z.o.o. z siedzibą w (66-015) Zielonej Górze, Przylep, ul. Ogrodnicza 5, Polska, NIP 779-243-62-24;
c) Kupujący – jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a będąca drugą stroną umowy sprzedaży; d) Strona/Strony – Kupujący bądź Sprzedający a także oba te podmioty łącznie;
e) Towary – przedmioty oferowane przez Sprzedającego lub będące przedmiotem transakcji handlowej pomiędzy Stronami;
f) Zamówienie – skierowana do Sprzedającego przez Zamawiającego oferta dotycząca nabycia Towarów na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
g) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego na zamówienie, definiujące ostateczne warunki handlowe transakcji;
h) Umowa – umowa sprzedaży towarów i/lub świadczenia usług zawieranych między Sprzedającym, a Kupującym, na skutek złożonego przez Kupującego zamówienia na Towar. Jeśli Strony nie podpisały odrębnej umowy sprzedaży, ostateczne warunki handlowe są definiowane w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia oraz w oparciu o OWSD;
i) Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona dotknięta działaniem Siły Wyższej nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego, a którymi są w szczególności: warunki atmosferyczne, problemy na drodze, czy problemy z maszyną produkcyjną.
2. Niniejsze OWSD stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Sprzedającym a Kupującymi.
3. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWSD może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego pod rygorem nieważności.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWSD a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.
5. W razie istniejącego wzorca umowy Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWSD.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w OWSD.