Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Zbiór zasad dystrybucji i dostaw naszych produktów

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy określają zasady prowadzenia sprzedaży oraz zasady realizacji zamówień.

1. Definicje

1.Na potrzeby niniejszych warunków sprzedaży ustala się następujące definicje pojęć:
a) OWSD – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw;
b) Sprzedający – PetRing Sp. z.o.o. z siedzibą w (66-015) Zielonej Górze, Przylep, ul. Ogrodnicza 5, Polska, NIP 779-243-62-24;
c) Kupujący – jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a będąca drugą stroną umowy sprzedaży; d) Strona/Strony – Kupujący bądź Sprzedający a także oba te podmioty łącznie;
e) Towary – przedmioty oferowane przez Sprzedającego lub będące przedmiotem transakcji handlowej pomiędzy Stronami;
f) Zamówienie – skierowana do Sprzedającego przez Zamawiającego oferta dotycząca nabycia Towarów na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
g) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego na zamówienie, definiujące ostateczne warunki handlowe transakcji;
h) Umowa – umowa sprzedaży towarów i/lub świadczenia usług zawieranych między Sprzedającym, a Kupującym, na skutek złożonego przez Kupującego zamówienia na Towar. Jeśli Strony nie podpisały odrębnej umowy sprzedaży, ostateczne warunki handlowe są definiowane w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia oraz w oparciu o OWSD;
i) Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona dotknięta działaniem Siły Wyższej nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego, a którymi są w szczególności: warunki atmosferyczne, problemy na drodze, czy problemy z maszyną produkcyjną.
2. Niniejsze OWSD stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Sprzedającym a Kupującymi.
3. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWSD może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego pod rygorem nieważności.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWSD a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.
5. W razie istniejącego wzorca umowy Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWSD.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w OWSD.

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedającego w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Zamówienie może być przesłane za pośrednictwem:
a) korespondencji elektronicznej,
b) faxu,
c) złożone bezpośrednio do rąk przedstawicieli Sprzedającego.
2. Zamówienie składane przez Kupującego powinno w swej treści zawierać: symbol zamawianego produktu, kolor, ilość, sposób odbioru Towaru (w siedzibie Sprzedającego, za pośrednictwem firmy transportowej wówczas konieczność jest ustalenia kosztów tego transportu) oraz pełne dane Kupującego – tj. adres siedziby, pełna nazwa firmy zgodna z wpisem do KRS lub CEiDG, dane do korespondencji (fax, e-mail)
3. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia Sprzedającemu kopie następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców tj. KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W razie jakichkolwiek zmian danych osobowych ze strony Kupującego, nazwy firmy, adresu, danych wspólników, oraz osób reprezentujących firmę i posiadających uprawnienia do składania oświadczeń względem firmy, Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym Sprzedającego.
4. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 3 nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedającym w stałych stosunkach handlowych.
1. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wystawiane jest przez Sprzedającego w terminie dwóch dni roboczych od daty wpływu Zamówienia oraz przesyłane faxem bądź drogą elektroniczną Kupującemu. 2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zostanie wystawione dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących Zamówienia oraz dostarczeniu przez Kupującego wszystkich wymaganych dokumentów.
3. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia potwierdzają następujące jego elementy:
a) nazwę, symbol produktu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi;
b) kolor;
c) ilość;
d) cenę jednostkowa netto;
e) termin płatności i sposób płatności ceny;
f) termin i miejsce odbioru towaru;
g) sposób odbioru towaru;
h) sposobu zapakowania;
i) ilości palet i ich wymiary;
j) koszt dodatkowego przygotowania wyrobów do wysyłki oraz cenę palety jeśli taki sposób pakowania jest wykorzystywany w przypadku realizacji danego zamówienia;
k) koszt transportu;
l) termin realizacji zamówienia.
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawierające inne dane niż zawarte w Zamówieniu, Sprzedający uważać będzie za zaakceptowane przez Kupującego. Kupujący ma prawo zgłosić zastrzeżenia w przeciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
5. O ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej, oferta cenowa złożona Kupującemu przez Sprzedającego, ważna jest 30 dni od dnia jej wysłania przez Sprzedającego. Proponowana przez Sprzedającego cena nie zawiera kosztów transportu (warunki EX Works Przylep – Zielona Góra), żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty będą doliczone do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.
6. Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego jego przyjęcia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie przesłane pocztą elektroniczną bądź też wysłane za pośrednictwem fax-u.
7. Termin realizacji zamówienia wynika z treści Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
8. Zamówienia realizowane są w ilościach będących wielokrotnością opakowań w jakich butelki i nakrętki są pakowane. np. opakowaniem podstawowym dla butelek jest paleta natomiast dla nakrętek karton lub worek foliowy.
9. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych (tj. nie znajdujących się u Sprzedającego w bieżącej sprzedaży) wymagane jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki w wysokości 30% wartości brutto zamawianego towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona przy obiorze towaru lub ostatniej jego partii poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Kupującego, zaś w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zostaje przez Sprzedającego zatrzymana tytułem kary umownej.
10. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu o czas usunięcia przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowym terminie realizacji zamówienia.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego realizacji lub niezrealizowania go w terminie powyżej 30 dni od daty Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, niezależnie od przyczyn, dla których zamówienie nie zostało zrealizowane.
12. Sprzedający zastrzega sobie, prawo odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny, a także bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.
1. Aktualna, obowiązująca cena za towar jest podawana na Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, wysyłanym przez handlowca Sprzedającego do Kupującego i jeśli Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia nie stanowi inaczej, jest ważna 30 dni od daty jego wystawienia.
2. Umowa zostanie zawarta w momencie pisemnego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego.
3. Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
4. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, przyjmuje się że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących w danym czasie stawek (w szczególności VAT).
5. Jeśli czas od momentu potwierdzenia zamówienia do momentu rozpoczęcia produkcji jest dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen proporcjonalnie do zmian cen surowca.
6. Cena zakupu podlega zapłacie w całości w ciągu ustalonego terminu.
7. Każda sprzedaż będzie dokumentowana Fakturą VAT.
8. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Kupującego.
1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia lub wskazane na fakturze VAT.
2. Faktura pro-forma jako przedpłata bądź też inny dokument o podobnym charakterze zostanie wystawiany dla Nowych Kupujących. Po trzech zamówieniach zapłaconych przedpłatą Kupujący może ubiegać się o termin płatności, po uprzednim dostarczeniu dokumentów finansowych, które wskaże Dostawca (np. bilans zysków i strat za bieżący okres i/lub poprzedni rok lub sprawozdanie opinię bankową itp.).
3. Składając zamówienie Kupujący potwierdza swoją zdolność płatniczą oraz kredytową.
4. W przypadku przedpłaty, data rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest datą wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego.
5. W momencie uchybienia terminowi zapłaty przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do naliczenie odsetek za opóźnienie w wysokości aktualnej stopy odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności. W przypadku opóźnienia w płatności przez Kupującego Sprzedający wystawi notę odsetkową i wyśle ją do Kupującego.
6. W przypadku uzgodnienia cen i ewentualnej późniejszej zmiany kosztów bazowych stanowiących ich podstawę Sprzedający jest jednostronnie uprawniony do skorygowania takich cen odpowiednio do zaistniałej zmiany wysokości kosztów.
7. Kupujący ponosi koszty wszelkich podatków, ceł i innych opłat, które zobowiązany jest zapłacić przy odbiorze dostawy, chyba że Sprzedający zobowiązał się na piśmie do przejęcia na siebie takich kosztów. 8. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, albo nastąpi zmiana – o więcej niż 5% (pięć procent) – cen surowców lub zmiana kursu walut, Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany ceny, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.
9. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury – zgodnie z ustaleniami Stron.
10. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne opłaty wskazane na fakturze VAT muszą być uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
11. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu trzech miesięcy od końca ustalonego terminu, Sprzedający ma prawo w formie pisemnej odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający naliczy Kupującemu karę umowną w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.
12. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
13. W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w terminie, Sprzedający ma prawo do:
a) wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu zapłaty zaległych płatności czego konsekwencją jest odpowiednie wydłużenie terminu realizacji dostawy lub wykonania świadczenia; 
b) żądania odpowiedniego przedłużenia terminu na realizację dostawy lub wykonanie świadczenia;
c) żądania zapłaty całej zaległej kwoty.
14. W przypadku gdy prowadzona jest przeciwko Kupującemu egzekucja sądowa lub Sprzedający ma wątpliwości co do zdolności płatniczych Kupującego, Sprzedający ma prawo do:
a) natychmiastowego żądania zapłaty wszystkich należności niezależnie od ich terminów płatności;
b) wstrzymania wszystkich dostaw nierealizowanych do tej pory i wstrzymania realizacji dalszych dostaw do czasu uzyskania przedpłaty za całość zamówionego/zakupionego towaru/usługi przez Sprzedającego. W przypadku odmowy zapłaty całości przedpłaty przez Kupującego Sprzedający ma prawo odstąpić z umowy oraz na prawo domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym również szkody z tytułu utraconych korzyści.
1. Koszt przechowywania towaru na magazynie Sprzedającego do 3 dni od postawienia towaru do dyspozycji Kupującego jest zawarty w cenie danego towaru. Przechowywanie towaru powyżej tego terminu przez Sprzedającego w swoim magazynie uprawnia go do naliczenia opłaty w wysokości 10,00 złotych za każdą paletę za każdy 1 rozpoczęty dzień.
2. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, koszt palet zostanie doliczony do faktury.
3. W przypadku dostawy preform Sprzedający doliczy kaucję za koszt koszy metalowych, w których preformy są dostarczane. Kosze są własnością Sprzedającego - koszt kosza a tym samym wysokość kaucji wynosi 490,00zł plus należny podatek VAT. Zwrot kosza następuje na koszt kupującego w terminie 30 dni. Wówczas kaucja za kosz zostanie zwrócona kupującemu na podstawie faktury korekty. Jeżeli zwrot kosza nastąpi po 30 dniach od momentu odbioru towaru, wtedy kupujący może zwrócić kosze w tych samych cenach wyłącznie na zasadzie odsprzedaży
4. Wszelkie koszty transportu pokrywa Kupujący.
5. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Sprzedający może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.
6. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedający ma prawo żądać – przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej ceny zakupionego towaru albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
7. Po upływie terminu na uiszczenie całej ceny zakupionego towaru lub udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności Sprzedający może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować ten towar w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego i domagać się wykonania przez Kupującego umowy i dodatkowo – zapłacenia owych kosztów magazynowania oraz kary umownej jak przy odstąpieniu od umowy (50% ceny brutto towaru).
1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Towary zostały właściwie zapakowane.
2. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej to standardowy sposób pakowania przewiduje ułożenie Towaru na kartonowych przekładkach, ułożonych na odpłatnych paletach, całość owinięta folią stretch. W ramach osobnych ustaleń i za dopłatą możliwe jest inne pakowanie Towaru: np. dodatkowe zabezpieczenie palet narożnikami tekturowymi; pakowanie w kartony itp. W przypadku preform będą to zwrotne kosze metalowe, będące własnością Sprzedającego, których wydanie jest kaucjonowane, na które Sprzedający wystawia Kupującemu fakturę. Za dopłatą istnieje możliwość zmiany sposobu pakowania preform na oktabiny.
3. Sprzedający ma prawo decydować o dodatkowych potrzebach pakowania i obciążyć kosztami Klienta.
4. Towar powinien być przechowywany w następujących warunkach:
- w miejscu zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem oraz czynnikami zewnętrznym
- miejscu suchym, przewiewnym, z wyeliminowanym dostępem promieni słonecznych i temperaturze powyżej 0 st. Celsjusza i poniżej 35 st. Celsjusza.
Przechowywanie towaru w innych warunkach powoduje utratę prawa do roszczeń gwarancyjnych i jakościowych przez Kupującego.
5. Termin przydatności towaru wynosi 5 lat pod warunkiem przechowywania zgodnie z w/w warunkami.
1. Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Kupującego wymaga pisemnej zgody ze strony Sprzedającego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany zamówienia, termin dla dostarczenia towaru Kupującemu będzie liczony od momentu pisemnego potwierdzenia zmiany zamówienia przez Sprzedającego.
2. Zgoda na anulowanie bądź zmianę zamówienia może zostać uzależniona od pokrycia przez Kupującego kosztów oraz strat poniesionych przez Sprzedającego do momentu, w którym wyrażono zgodę na anulowanie bądź zmianę zamówienia, przy czym minimalna kwota należna w przypadku anulowania bądź zmiany zamówienia wynosi 10 % ustalonej ceny zakupu brutto.
1. Formy oraz oprzyrządowanie stanowią własność Sprzedającego. Dopuszcza się możliwość przeniesienia na Kupującego własności form lub oprzyrządowania, wykorzystywanego przy produkcji opakowań przez Sprzedającego, po uregulowaniu przez Kupującego całości należności za formy lub oprzyrządowanie, z wyłączeniem wkładek, stanowiących własność Sprzedającego i niepodlegających sprzedaży.
2. Formy, za które należność nie została w pełni uregulowana, pozostają własnością Sprzedającego.
3. Warunki zapłaty za formy strony ustalą indywidualnie.
1. Wszystkie projekty, rysunki, modele, ryciny, zdjęcia itp. pozostają własnością Sprzedającego.
2. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia na własny koszt czy wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, eksport, import, bądź jakakolwiek inna forma korzystania z produktów dostarczonych przez Sprzedającego, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, a w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej lub odpowiedzialności w ramach rękojmi za wady prawne dostarczonych towarów w przypadku, gdy okaże się, że wykorzystywanie towarów dostarczonych Kupującemu przez Sprzedającego skutkuje naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich.
4. W przypadku skierowania przeciwko Sprzedającemu roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, w związku z wykonaniem umowy sprzedaży zawartej z Kupującym, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w majątku Sprzedającego, w związku z roszczeniami skierowanymi przeciwko Sprzedającemu przez osoby trzecie, w tym w szczególności kwot uiszczonych jako odszkodowanie lub z tytułu zwrotu bezprawnie uzyskanych korzyści oraz wszelkich innych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego i kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.
1. Gwarancja jakości na Towary jest udzielana na okres 90 dni od daty wystawienia dokumentu WZ.
2. Kupujący zobowiązany jest do dokładnej kontroli towaru w momencie odbioru/dostawy i powiadomienie na piśmie o:
a) wszelkich brakach ilościowych do trzech dni roboczych od daty odbioru towaru;
b) o wszelkich wadach jakościowych w terminie 14 dni roboczych od odbioru towaru poprzez przedłożenie próbki wadliwych towarów wraz z etykietami. Niedotrzymanie terminów opisanych powyżej powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji ilościowych i jakościowych.
3. W przypadku dostaw przez Sprzedającego lub przewoźnika, fakt niezgodności ilościowej (lub stwierdzenie uszkodzenia towaru) musi zostać odnotowany i poświadczony w liście przewozowym oraz podpisany przez kierowcę i osobę przejmującą dostarczone towary. W przypadku braku takiego wpisu w liście przewozowym, reklamacje ilościowe oparte na twierdzeniach o niezgodności ilościowej nie będą rozpatrywane.
4. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w przeciągu 3 dni roboczych czy towar jest zgodny z zamówieniem (rodzaj butelki, kolor, rodzaj gwintu i gramatura).
5. Klient nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności ze względu na roszczenia z tytułu gwarancji lub inne roszczenia, niezależnie od ich rodzaju.
6. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
7. W momencie reklamacji Kupujący ma obowiązek przejrzeć cały towar oraz oddzielić uszkodzone opakowania od reszty. Zwracane Towary muszą być nieużywane, z kompletem dokumentów oraz w oryginalnym opakowaniu.
8. Podstawą każdej reklamacji jest niezwłoczne przekazanie informacji o zaobserwowanym problemie poprzez Formularz Reklamacji znajdujący się na stronie www.pertring.com.pl oraz u opiekuna handlowego.
9. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis reklamowanego towaru, dokumentację fotograficzną produktu i etykiet z wadliwej palety, kartonu lub kosza oraz ilość opakowań zużytych.
10. W przypadku niewypełnienia lub błędnego wypełnienia Formularza Reklamacyjnego zgłoszenie o wadzie będzie traktowane tylko jako UWAGA. Uwaga uwzględnia działania korygujące, które wpłyną na poprawę jakości przy kolejnym zamówieniu jednak nie przewiduje rekompensaty za wadliwy towar.
11. Przesłanie poprawnie wypełnionego Formularza Reklamacji rozpoczyna proces rozpatrywania reklamacji.
12. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia zarejestrowania reklamacji do momentu przekazania Klientowi informacji o jej akceptacji i rekompensacie lub jej odrzuceniu.
13. W przypadku braku akceptacji przez Klienta propozycji rekompensaty złożonej przez Handlowca i przekazaniu reklamacji do Dyrektora Zarządzającego, termin wydłuża się o kolejne 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o braku akceptacji rekompensaty.
14. Jeżeli Klient nie zaakceptuje propozycji rekompensaty przez 10 dni roboczych, to uznaje się, że propozycja rekompensaty została uznana przez Klienta.
15. Sprzedający wymienia wyłącznie uszkodzony towar.
16. Zwrot wadliwego towaru może nastąpić w momencie wyrażenia zgody Sprzedającego. Jeżeli towary zostaną zwrócone bez uzyskania uprzedniej zgody, Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zwracanych towarów i ich zwrotnej wysyłki do Kupującego na jego koszt.
17. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku umyślnego działania bądź też zaniedbania ze strony Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty wtórne, w szczególności za utracone korzyści.
18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość Towarów jeśli użyte były one niezgodnie z ich przeznaczeniem, a Kupujący nie przestrzegał zaleceń zamieszczonych na etykiecie.
19. Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedającemu reprezentatywne próbki reklamowanego towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz, umożliwić zbadanie na miejscu zachowania się towaru w trakcie przetwarzania, jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki lub warunków, w których towar został użyty.
20. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad lub niedoborów towaru jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWSD, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. W szczególności, wobec udzielenia Kupującemu powyższej gwarancji nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
21. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest na podstawie otrzymanych wzorów, do przeprowadzenia we własnym zakresie testów pod kątem konfekcjonowania produktów do opakowania PET oraz dopasowania zamknięcia i sprawdzenia możliwości etykietowania.
22. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zakup opakowań bez uprzedniego zaakceptowania próbek a Towar nie spełni jego oczekiwań, Kupujący nie ma prawa do jego reklamacji.
23. Przedmiotem reklamacji nie mogą być butelki barwione, dla których Kupujący nie dostarczył wzorów wybarwienia lub dla których taki wzór wybarwienia nie został wykonany przez Sprzedającego i dostarczony Kupującemu w celu zatwierdzenia.
24. Ze względu na specyfikę produktu i produkcji dopuszcza się do 10% braków dla całego zamówienia - w sytuacji przekroczenia 10% braków, Sprzedający zobowiązuje się do wyrównania ilościowego poprzez wymianę lub korektę faktury przy kolejnym zamówieniu.
25. Ze względu na to, iż produkcja w firmie PetRing Sp. z o. o. odbywa się dwu etapowo, dopuszczalne jest pojawienie się skaz, zarysowań lub smug na powierzchni butelki, zarówno na opakowaniach bezbarwnych jak i kolorowych. Producent nie ma na nie wpływu, dlatego też nie podlegają reklamacji. 26. Jeśli w trakcie przetwarzania lub użycia towaru okaże się, że zawiera on wady, kupujący musi zaniechać dalszego wykorzystania tego towaru. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany lub zwrotu w oryginalnych opakowaniach. Zużycie ponad 10% towaru dostarczonego w ramach partii, w odniesieniu do której zgłoszono zaistnienie wady, będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii tego towaru i zrzeczenie się dochodzenia związanych z nią roszczeń.
27. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w momencie zużycia całego towaru, bądź uzyskania informacji, iż sprawdzono cała partię i nie nadaje się ona do użycia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość otrzymania próbek wadliwych opakowań przed rozpatrzeniem reklamacji lub wizytacji w firmie odbiorcy w celu sprawdzenia zasadności reklamacji oraz sposobu wykorzystania opakowań z zachowaniem klauzuli poufności odnośnie know-how firmy, bądź innych elementów, które Sprzedający mógł by zobaczyć a Kupujący obawiał się okazać.
28. Jeżeli zawiadomienie o wadzie zostanie przekazane w odpowiednim terminie, Sprzedający według swojego uznania i wyboru może:
a. usunąć wadę przy następnym zamówieniu poprzez wprowadzenie działań naprawczych,
b. wymienić towar,
c. przejąć wadliwy towar i wykonać korektę faktury,
d. oddelegować do siedziby Kupującego swoich pracowników w celu sprawdzenia jakości reklamowanego towaru lub przebrania wadliwego produktu – jeśli Kupujący zobowiąże się udostępnić wejście na teren jego zakładu oraz reklamowany towar.
29. Na wyraźne żądanie Kupującego może nastąpić zwrot wadliwego towaru, którego koszty w pełni pokrywa Kupujący po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedający, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wcześniej ustalone koszty zostaną zwrócone Kupującemu. W przypadku uznania części reklamacji zostaną zwrócone koszty proporcjonalne do % uznania reklamacji.
30. Jeżeli Sprzedający w pełni uzna reklamację, a koszty sprowadzenia towaru przewyższą jego wartość ma prawo za zgodą Kupującego pozostawić za darmo towar do jego dyspozycji, jednocześnie Kupujący zrzeka się roszczeń z tytułu magazynowania i utylizacji pozostawionego towaru.
31. Sprzedający wyłącznie rozpatruje reklamację w pierwotnym miejscu dostarczenia towaru lub ponosi koszt transportu do pierwotnego miejsca dostarczenia towaru zgodnego z zamówieniem.
32. Zwrot wadliwego towaru może nastąpić w momencie wyrażenia zgody Sprzedającego. Jeżeli towary zostaną zwrócone bez uzyskania uprzedniej zgody, Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zwracanych towarów z jednoczesną możliwością ich odesłania i obciążenia Kupującego kosztami zwrotnej przesyłki. Jeżeli bezzasadny i nieuzgodniony zwrot zostanie przyjęty do magazynu Sprzedającego zostanie naliczana opłata za magazynowanie w kwocie 10 zł netto/dzień/paletę.
33. W przypadku reklamacji bądź uszkodzenia towaru podczas transportu Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć i przechowywać wadliwy towar do chwili rozpatrzenia reklamacji bądź wyjaśnienia z przewoźnikiem lub ubezpieczycielem (w suchym miejscu, nienarażonym na działanie promieni słonecznych i temperaturze nie przekraczającej 28°C).
1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko za szkody majątkowe wyrządzone umyślnie i tylko w zakresie strat rzeczywistych.
2. Jakkolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
3. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania towarów ponosi w całości Kupujący.
4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedającego towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedającego umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.
1. OWSD stanowią integralną część Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. Sprzedający wydaje Kupującemu OWSD przy zawarciu Umowy. Za równoznaczne z wydaniem OWSD Kupującemu przyjmuje się wskazanie na piśmie w jaki sposób można się zapoznać z aktualną wersją OWSD (np. poprzez podanie adresu internetowego http://petring.com.pl/pl/content/category/6-ogolne-warunki-sprzedazy-i-dostaw).
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowania mają przepisy kodeksu cywilnego.
4. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy Stronami sporów mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze OWSD, wyłącznie właściwy będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
5. Niezależnie od treści niniejszych OWSD, umowa pomiędzy stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Sprzedający może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez Sprzedającego oferty albo już zawartej pomiędzy stronami lecz jeszcze nie wykonanej umowy.
6. Prawem właściwym dla umowy zawieranej przez Strony będzie prawo polskie, z wyłączeniem postanowień Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany cen;
b) zmiany i wycofania poszczególnych produktów;
c) wprowadzania nowych produktów;
d) wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na zasadach opisanych w warunkach promocji.
8. Niniejsze OWSD mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych w okresie od dnia 01.10.2016r.

Wersja 1.1